Articolul 13 Copyright – protecția Autorului

Ultima dezbatere în Parlamentul European (4.02.2019) pe tema “Articolul 13 Copyright – protecția Autorului” sa încheiat și a fost în mare parte aprobata.

Autorul acestui proiect de lege este europarlamentarul German Alex Voss membru CDU.

Din păcate proiectul de lege este doar în limba engleza. Cei din Parlamentul European pana la ora actuala nu au fost în stare sa traducă și în celelalte limbi ce fac parte din Comunitate și ma întreb de ce?

In Parte de jos a acestei pagini, am atașat o traducere a proiectului de Lege si va rugam pe cei de se cunosc bine cu Engleza sa ajute la traducerea corecta.

Vezi traducerea in Romana din Engleza:

https://erichmocanu.ro/Art13-ENGLISCH ROMANESTE
Unofficial consolidated version:

trilogue outcome

Article 13 + related definition

Article 2

Definitions

(5) ‘online content sharing service provider’ means a provider of an information society service whose main or one of the main purposes is to store and give the public access to alarge amount of copyright protected works or other protected subject-matter uploaded by ist users which it organises and promotes for profit-making purposes. Providers of services such as not-for profit online encyclopedias, not-for profit educational and scientific repositories, open source software developing and sharing platforms, electronic communication service

providers as defined in Directive 2018/1972 establishing the European Communications Code, online marketplaces and business-to business cloud services and cloud services which allow users to upload content for their own use shall not be considered online content sharing service providers within the meaning of this Directive.

Versiune consolidată neoficială: rezultatul trilogului

Articolul 13 + definiție conexă

Articolul 2

Definiții

(5) “furnizor de servicii de partajare a conținutului online” înseamnă un furnizor al unui serviciu al societății informaționale al cărui principal sau unul dintre scopurile principale este de a stoca și de a oferi accesul public la o cantitate limitată de lucrări protejate prin drepturi de autor sau de alt obiect protejat încărcat de ist utilizatori pe care le organizează și promovează în scopuri profitabile. Furnizori de servicii cum ar fi enciclopedii on-line non-profit, depozite educaționale și științifice non-profit, platforme de dezvoltare și partajare de software open source, servicii de comunicații electronice

furnizorii, astfel cum sunt definiți în Directiva 2018/1972 de instituire a Codului european al comunicațiilor, piețele on-line și serviciile cloud pentru afaceri și serviciile cloud care permit utilizatorilor să încarce conținut pentru uz propriu, nu vor fi considerați furnizori de servicii de partajare online în sensul prezentei directive Directivă.

Article 13

Use of protected content by online content sharing service providers

1.) Member States shall provide that an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public for the purposes of this directive when it gives the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by its users. An online content sharing service provider shall therefore obtain an authorisation from the rightholders referred to in Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC, for instance by concluding a licencing agreement, in order to communicate or make available to the public works or other subject matter.

Articolul 13

Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii de partajare online de conținut

1.) Statele membre prevăd ca un furnizor de servicii de partajare a conținutului online să efectueze un act de comunicare publică sau un act de punere la dispoziția publicului în sensul prezentei directive atunci când acordă accesul public la operele protejate prin drepturi de autor sau la alte protecții protejate subiect încărcat de utilizatorii săi. Prin urmare, un furnizor de servicii de partajare a conținutului online obține o autorizație din partea titularilor de drepturi menționați la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 2001/29 / CE, de exemplu prin încheierea unui acord de licență , pentru a comunica sau a pune la dispoziția lucrările publice sau alte subiecte.

2.) Member States shall provide that when an authorisation has been obtained, including via a licensing agreement, by an online content sharing service provider, this authorisation shall also cover acts carried out by users of the services falling within Article 3 of Directive 2001/29/EC when they are not acting on a commercial basis or their activity does not generate significant revenues. (2) Statele membre prevăd că, în cazul în care o autorizație a fost obținută, inclusiv printr-un acord de licență, de un furnizor de servicii de partajare a conținutului online, această autorizație include și actele efectuate de utilizatorii serviciilor care intră sub incidența articolului 3 din Directiva 2001 / 29 / CE atunci când nu acționează pe bază comercială sau activitatea lor nu generează venituri semnificative.
3.) When an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public, under the conditions established under this Directive, the limitation of liability established in Article 14(1) of Directive 2000/31/EC shall not apply to the situations covered by this Article. This shall not affect the possible application of Article 14(1) of Directive 2000/31/EC to these service providers for purposes falling outside the scope of this Directive. 3. În cazul în care un prestator de servicii de partajare a conținutului online efectuează un act de comunicare către public sau un act de punere la dispoziția publicului, în condițiile stabilite de prezenta directivă, limitarea răspunderii stabilită la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000 / 31 / CE nu se aplică situațiilor reglementate de prezentul articol. Aceasta nu afectează posibila aplicare a articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31 / CE acestor prestatori de servicii în scopuri care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.
4.) If no authorisation is granted, online content sharing service providers shall be liable for unauthorised acts of communication to the public of copyright protected works and other subject matter, unless the service providers demonstrate that they have: 4.) În cazul în care nu se acordă nicio autorizație , furnizorii de servicii de partajare a conținutului online sunt răspunzători pentru actele neautorizate de comunicare către public a operelor protejate prin drepturi de autor și a altor obiecte, cu excepția cazului în care prestatorii de servicii demonstrează că au:
(a) made best efforts to obtain an authorisation, and (a) depune toate eforturile pentru a obține o autorizație și
(b) made, in accordance with high industry standards of professional diligence, best efforts to ensure the unavailability of specific works and other subject matter for which the rightholders have provided the service providers with the relevant and necessary information, and in any event (b) a făcut, în conformitate cu standardele înalte ale industriei de diligență profesională, cele mai bune eforturi pentru a asigura indisponibilitatea operelor și a altor materiale pentru care titularii de drepturi au furnizat furnizorilor de servicii informațiile relevante și necesare și, în orice caz
(c) acted expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice by the rightholders, to remove from their websites or to disable access to the notified works

and subject matters and made best efforts to prevent their future uploads in accordance with paragraph (b).

(c) au acționat rapid, la primirea unei notificări suficient de justificate de către titularii drepturilor , pentru a le elimina de pe site-urile lor sau pentru a dezactiva accesul la lucrările notificate

și subiecte și au depus toate eforturile pentru a preveni încărcarea lor viitoare în conformitate cu paragraful (b).

4a. In determining whether the service has complied with its obligations under paragraph

4,and in the light of the principle of proportionality the following should, among others be taken into account:

4a. Pentru a determina dacă serviciul a respectat obligațiile care îi revin în temeiul alineatului (2)

4 și , având în vedere principiul proporționalității, ar trebui luate în considerare, printre altele, următoarele:

(a) the type, the audience and the size of the service and type of works or other subject matter uploaded by the users; (a) tipul, publicul și mărimea serviciului și tipul de opere sau alte subiecte încărcate de utilizatori;
(b) the availability of suitable and effective means and their cost for service providers (b) disponibilitatea unor mijloace adecvate și eficiente și a costurilor acestora pentru prestatorii de servicii
4aa. Member States shall provide that when new online content sharing service providers whose services have been available to the public in the Union for less than three years and which have an annual turnover below EUR 10 million within the meaning of the Commission recommendation 2003/361/EC, the conditions applicable to them under the liability regime set out in paragraph 4 are limited to the compliance with the point (a)of paragraph 4 and to acting expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice, to remove the notified works and subject matters from its website or to disable access to them. Where the average number of monthly unique visitors of these service providers exceeds 5 million, calculated on the basis of the last calendar year, they shall also demonstrate that they have made best efforts to prevent further uploads of the notified works and other subject matter for which the rightholders have provided relevant and necessary information. 4AA. Statele membre prevăd că atunci când noii furnizori de servicii de partajare a conținutului online ai căror servicii au fost puse la dispoziția publicului în Uniune pentru mai puțin de trei ani și care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR în sensul recomandării Comisiei 2003/361 / CE , condițiile aplicabile în cadrul regimului de răspundere prevăzut la alineatul (4) se limitează la respectarea dispozițiilor de la alineatul (4) litera (a) și să acționeze rapid, după primirea unei notificări suficient de justificate, pentru a înlătura operele și subiectele notificate site-ul sau pentru a dezactiva accesul la acestea. În cazul în care numărul mediu de vizitatori unici lunți ai acestor prestatori de servicii depășește 5 milioane, calculat pe baza ultimului an calendaristic, aceștia demonstrează, de asemenea, că au depus toate eforturile pentru a împiedica încărcarea ulterioară a operelor notificate și a altor materiale pentru care deținătorii de drepturi au furnizat informații relevante și necesare.
5. The cooperation between online content service providers and rightholders shall not result in the prevention of the availability of works or other subject matter uploaded by users which do not infringe copyright and related rights, including where such works or subject matter are covered by an exception or limitation. Member States shall ensure that users in all Member States are able to rely on the following existing exceptions and limitations when uploading and making available content generated by users on online content sharing services: (5) Cooperarea dintre furnizorii de servicii online de conținut și deținătorii de drepturi de autor nu trebuie să aibă drept rezultat prevenirea disponibilității operelor sau a altor obiecte încărcate de utilizatori care nu încalcă drepturile de autor și drepturile conexe, inclusiv în cazul în care astfel de opere sau subiecte fac obiectul unei excepții sau limitare. Statele membre se asigură că utilizatorii din toate statele membre se pot baza pe următoarele excepții și limitări existente în momentul încărcării și punerii la dispoziție a conținutului generat de utilizatori în serviciile de partajare online de conținut:
a) quotation, criticism, review, a) citarea, critica, revizuirea,
b) use for the purpose of caricature, parody or pastiche. b) utilizarea în scopuri de caricatură, parodie sau pastichetă.
7. The application of the provisions in this article shall not lead to any general monitoring obligation as defined in Article 15 of Directive 2000/31/EC. Member States shall provide that online content sharing service providers shall provide rightholders, at their request, with adequate information on the functioning of their practices with regard to the cooperation referred to in paragraph 4 and, where licensing agreements are concluded between service providers and rightholders, information on the use of content covered by the agreements. (7) Aplicarea dispozițiilor prezentului articol nu poate conduce la nicio obligație generală de monitorizare, astfel cum este definită la articolul 15 din Directiva 2000/31 / CE. Statele membre prevăd că furnizorii de servicii de partajare a conținutului online oferă titularilor de drepturi , la cererea acestora, informații adecvate cu privire la funcționarea practicilor lor în ceea ce privește cooperarea menționată la alineatul (4) și, în cazul în care se încheie acorduri de licențiere între furnizorii de servicii și deținătorii de drepturi , informații privind utilizarea conținutului reglementat de acorduri.
8. Member States shall provide that an online sharing service provider puts in place an effective and expeditious complaint and redress mechanism that is available to users of the service in case of disputes over the removal of or blocking access to works or other subject matter uploaded by them. (8) Statele membre prevăd ca un furnizor de servicii de partajare online să instituie un mecanism eficient și rapid de reclamație și de recurs, disponibil utilizatorilor serviciului, în caz de litigii privind înlăturarea sau blocarea accesului la operele sau alte obiecte încărcate de lor.
When rightholders request to remove or disable access to their specific works or other subject matter, they shall duly justify the reasons for their requests. Complaints submitted under this mechanism shall be processed without undue delay and decisions to remove or disable access to uploaded content shall be subject to human review. Member States shall also ensure that out-of-court redress mechanisms are available for the settlement of disputes. Atunci când deținătorii de drepturi solicită eliminarea sau dezactivarea accesului la operele lor specifice sau la alt obiect, acestea justifică în mod corespunzător motivele cererilor lor. Plângerile prezentate în cadrul acestui mecanism sunt procesate fără întârzieri nejustificate, iar deciziile de eliminare sau de dezactivare a accesului la conținutul încărcat fac obiectul unei revizuiri la om. De asemenea, statele membre se asigură că sunt disponibile mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor.
Such mechanisms shall enable disputes to be settled impartially and shall not deprive the user of the legal protection afforded by national law, without prejudice to the rights of users to have recourse to efficient judicial remedies. In particular, Member States shall ensure that users have access to a court or another relevant judicial authority to assert the use of an exception or limitation to copyright rules. Aceste mecanisme trebuie să permită soluționarea litigiilor în mod imparțial și să nu priveze utilizatorului protecția juridică acordată de legislația națională, fără a aduce atingere drepturilor utilizatorilor de a recurge la căi de atac eficiente. În special, statele membre se asigură că utilizatorii au acces la o instanță sau la o altă autoritate judiciară relevantă pentru a afirma utilizarea unei excepții sau a unei limitări a normelor privind drepturile de autor.
This Directive shall in no way affect legitimate uses, such as uses under exceptions and limitations provided for in Union law, and shall not lead to any identification of individual users nor to the processing of their personal data, in accordance with Directive 95/46/EC, Directive 2002/58/EC and the General Data Protection Regulation. Online content sharing service providers shall inform the users in their terms and conditions about the possibility for them to use works and other subject matter under exceptions or limitations to copyright and related rights provided for in Union law. Prezenta directivă nu aduce atingere utilizărilor legitime, cum ar fi utilizările în temeiul excepțiilor și limitărilor prevăzute de legislația Uniunii și nu conduc la identificarea utilizatorilor individuali și la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46 / CE, Directiva 2002/58 / CE și Regulamentul general privind protecția datelor. Furnizorii de servicii de partajare online de conținut informează utilizatorii în termenii și condițiile lor cu privire la posibilitatea ca aceștia să folosească opere și alte subiecte în temeiul unor excepții sau limitări ale drepturilor de autor și ale drepturilor conexe prevăzute de legislația Uniunii.
9. As of [date of entry into force of this Directive] the Commission in cooperation with the Member States shall organise stakeholder dialogues to discuss best practices for the cooperation between the online content sharing service providers and rightholders. The Commission shall, in consultation with online content sharing service providers, rightholders, users associations and other relevant stakeholders and taking into account the results of the stakeholder dialogues, issue guidance on the application of Article 13 in particular regarding cooperation referred to in paragraph 4. When discussing the best practices, special account

shall be taken, among others of the need to balance fundamental rights and the use of exceptions and limitations. For the purpose of this stakeholders dialogue, users associations shall have access to adequate information from online content sharing service providers on the functioning of their practices with regard to in paragraph 4.

9) Începând cu [data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia, în cooperare cu statele membre, organizează dialoguri cu părțile interesate pentru a discuta despre cele mai bune practici în materie de cooperare între furnizorii de servicii de partajare online și titularii de drepturi . Comisia, în consultare cu furnizorii de servicii de partajare online de conținut, deținătorii de drepturi , asociațiile utilizatorilor și alte părți interesate relevante și ținând seama de rezultatele dialogurilor părților interesate, emite îndrumări cu privire la aplicarea articolului 13, în special în ceea ce privește cooperarea menționată la alineatul (4). Când discutăm despre cele mai bune practici, contul special

se ia, printre altele, necesitatea echilibrării drepturilor fundamentale și a utilizării excepțiilor și limitărilor. În scopul acestui dialog cu părțile interesate , asociațiile utilizatorilor au acces la informațiile adecvate furnizate de furnizorii de servicii de partajare online privind funcționarea practicilor lor în ceea ce privește alineatul (4).

Recitals

(37) Over the last years, the functioning of the online content market has gained in complexity. Online content sharing services providing access to a large amount of copyright protected content uploaded by their users have become main sources of access to content online. Online services are means of providing wider access to cultural and creative works and offer great opportunities for cultural and creative industries to develop new business models.

Considerentele

(37) În ultimii ani, funcționarea pieței de conținut online a câștigat în complexitate. Serviciile online de partajare a conținutului care oferă acces la o cantitate mare de conținut protejat prin drepturi de autor încărcate de utilizatorii lor au devenit principalele surse de acces la conținut online. Serviciile online reprezintă mijloace de a oferi un acces mai larg la operele culturale și creative și oferă oportunități excelente pentru industriile culturale și creative de a dezvolta noi modele de afaceri.

However, although they allow for diversity and ease of access to content, they also generate challenges when copyright protected content is uploaded without prior authorisation from rightholders. Legal uncertainty exists as to whether such services engage in copyright relevant acts and need to obtain authorisations from rightholders for the content uploaded by their users who do not hold the relevant rights in the uploaded content, without prejudice to the application of exceptions and limitations provided for in Union Law. This uncertainty affects rightholders’ possibilities to determine whether, and under which conditions, their works and other subject-matter are used as well as their possibilities to get an appropriate remuneration for it. Cu toate acestea, deși permit diversitatea și ușurința accesului la conținut, acestea generează și provocări atunci când conținutul protejat prin drepturi de autor este încărcat fără autorizarea prealabilă din partea deținătorilor de drepturi . Există incertitudini juridice cu privire la faptul dacă aceste servicii se angajează în acte relevante privind drepturile de autor și trebuie să obțină autorizații de la deținătorii de drepturi pentru conținutul încărcat de utilizatorii lor care nu dețin drepturile relevante în conținutul încărcat, fără a aduce atingere aplicării excepțiilor și limitărilor prevăzute în dreptul Uniunii. Această incertitudine afectează posibilitățile deținătorilor de drepturi de a determina dacă și în ce condiții sunt folosite lucrările și alte obiecte ale acestora, precum și posibilitățile lor de a obține o remunerație corespunzătoare pentru aceasta.
It is therefore important to foster the development of the licensing market between rightholders and online content sharing service providers. These licensing agreements should be fair and keep a reasonable balance for both parties. Rightholders should receive an

appropriate reward for the use of their works or other subject matter. However, as contractual freedom is not affected by these provisions, the right holders should not be obliged to give an authorisation or to conclude licensing agreements.

Prin urmare, este important să se promoveze dezvoltarea pieței de licențiere între titularii drepturilor de autor și furnizorii de servicii de partajare a conținutului online. Aceste acorduri de licențiere ar trebui să fie echitabile și să mențină un echilibru rezonabil pentru ambele părți. Titularii de drepturi ar trebui să primească un permis

recompensa corespunzătoare pentru utilizarea operelor sau a altor obiecte. Cu toate acestea, deoarece libertatea contractuală nu este afectată de aceste dispoziții, titularii drepturilor nu ar trebui să fie obligați să acorde o autorizație sau să încheie acorduri de licențiere.

(37a) Certain information society services, as part of their normal use, are designed to give access to the public to copyright protected content or other subject-matter uploaded by their user. The definition of an online content sharing service under this Directive should target only online services which play an important role on the online content market by competing with other online content services, such as online audio and video streaming services, for the same audiences. The services covered by this Directive are those services, the main or one of the main purposes of which is to store and enable users to upload and share a large amount of

copyright protected content with the purpose of obtaining profit therefrom, either directly or indirectly, by organising it and promoting it in order to attract a larger audience, including by categorising it and using targeted promotion within it. The definition does not include services which have another main purpose than enabling users to upload and share a large amount of copyright protected content with the purpose of obtaining profit from this activity. These include, for instance, electronic communication services within the meaning of Directive 2018/1972 establishing the European Electronic Communications Code, as well as

providers of business to-business cloud services and cloud services, which allow users to upload content for their own use, such as cyberlockers, or online marketplaces whose main activity is online retail and not giving access to copyright protected content. Providers of services such as open source software development and sharing platforms, not for profit scientific or educational repositories as well as not-for-profit online encyclopedias are also excluded from this definition.

(37a) Anumite servicii ale societății informaționale, ca parte a utilizării lor normale, sunt destinate să ofere accesul publicului la conținut protejat prin drepturi de autor sau alte obiecte încărcate de utilizatorul lor. Definirea unui serviciu de partajare a conținutului online în temeiul prezentei directive ar trebui să vizeze numai acele servicii online care joacă un rol important pe piața de conținut online prin concurența cu alte servicii de conținut online, cum ar fi serviciile de streaming audio și video, pentru aceleași segmente de public. Serviciile acoperite de prezenta directivă sunt acele servicii, principalul sau unul dintre scopurile principale ale cărora este de a stoca și de a permite utilizatorilor să încarce și să partajeze o cantitate mare de

conținutul protejat prin drepturi de autor, în scopul obținerii de profit direct sau indirect, organizând- o și promovând-o pentru a atrage un public mai larg, inclusiv prin clasificarea acestuia și prin promovarea vizată în cadrul acestuia. Definiția nu include servicii care au un alt scop principal decât să permită utilizatorilor să încarce și să partajeze o cantitate mare de conținut protejat prin drepturi de autor cu scopul de a obține profit din această activitate. Acestea includ, de exemplu, serviciile de comunicații electronice în sensul Directivei 2018/1972 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, precum și

furnizorii de servicii cloud pentru afaceri și servicii cloud, care permit utilizatorilor să încarce conținut pentru uz propriu, cum ar fi cyberlockers sau piețe online, a căror activitate principală constă în comerțul cu amănuntul online și care nu oferă acces la conținut protejat prin drepturi de autor. Furnizorii de servicii, cum ar fi platforme de dezvoltare și partajare a software-ului open source, filiere științifice sau educaționale fără scop lucrativ, precum și enciclopedii on-line non-profit sunt, de asemenea, excluse din această definiție.

Finally, in order to ensure a high level of copyright protection, the liability exemption mechanism provided for in Article 13 should not apply to service providers the main purpose of which is to engage in or to facilitate copyright piracy. În cele din urmă, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a drepturilor de autor, mecanismul de scutire de răspundere prevăzut la articolul 13 nu ar trebui să se aplice furnizorilor de servicii al căror scop principal este de a se angaja sau de a facilita pirateria drepturilor de autor.
(37b) The assessment of whether an online content sharing service provider stores and gives access to a large amount of copyright-protected content needs to be made on a case-by-case basis and take account of a combination of elements, such as the audience of the service and the number of files of copyright-protected content uploaded by the users of the services. (37b) Evaluarea dacă un furnizor de servicii de partajare a conținutului online stochează și permite accesul la o cantitate mare de conținut protejat prin drepturi de autor trebuie să fie efectuat de la caz la caz și să țină seama de o combinație de elemente, cum ar fi audiența serviciului și numărul de fișiere cu conținut protejat prin drepturi de autor încărcate de utilizatorii serviciilor.
(38) This Directive clarifies that online content sharing service providers engage in an act of communication to the public or making available to the public when they give the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by their users. Consequently, the online content sharing service providers should obtain an authorisation, including via a licencing agreement, from the relevant rightholders. This does not affect the concept of communication to the public or of making available to the public elsewhere under Union law nor does it affect the possible application of Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC to other service providers using copyright-protected content, including to the micro and small enterprises or other service providers which are excluded from the scope of this Directive. (38) Prezenta directivă clarifică faptul că furnizorii de servicii de partajare a conținutului on-line se angajează într-un act de comunicare cu publicul sau de a pune la dispoziția publicului accesul public la opere protejate prin drepturi de autor sau la alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor. În consecință, furnizorii de servicii de partajare a conținutului online ar trebui să obțină o autorizație , inclusiv printr-un acord de licență , de la deținătorii de drepturi relevanți . Acest lucru nu afectează noțiunea de comunicare către public sau de a pune la dispoziția publicului în altă parte legislația Uniunii și nici nu afectează posibila aplicare a articolului 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 2001/29 / CE altor furnizori de servicii care utilizează conținut protejat prin dreptul de autor, inclusiv microîntreprinderilor și întreprinderilor mici sau alți furnizori de servicii care sunt excluși din domeniul de aplicare al prezentei directive.
(38a) When online content sharing service providers are liable for acts of communication to the public or making available to the public under the conditions established under this Directive, Article 14(1) of Directive 2000/31/EC should not apply to the liability arising from

Article 13 of this Directive. This should not affect the application of Article 14(1) of Directive 2000/31/EC to these service providers for purposes falling outside the scope of this Directive.

(38a) În cazul în care furnizorii de servicii de partajare a conținutului online sunt răspunzători pentru acte de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului în condițiile stabilite prin prezenta directivă, articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31 / CE nu ar trebui să se aplice răspunderii provenind din

Articolul 13 din prezenta directivă. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31 / CE acestor prestatori de servicii în scopuri care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(38b) Taking into account the fact that online content sharing service providers give access to content which is not uploaded by them but by their users, it is appropriate to provide for a specific liability mechanism for the purposes of this Directive for cases where no authorisation has been granted. This should be without prejudice to remedies under national law for cases other than liability for copyright infringements and to the possibility for national courts or administrative authorities of issuing injunctions in compliance with Union law. (38b) Ținând cont de faptul că furnizorii de servicii de partajare a conținutului online oferă acces la conținut care nu este încărcat de aceștia, ci de utilizatorii acestora, este oportun să se prevadă un mecanism specific de răspundere în sensul prezentei directive pentru cazurile în care nu există autorizațiea fost acordat. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere căilor de atac în temeiul legislației naționale pentru alte cazuri decât răspunderea pentru încălcări ale drepturilor de autor și posibilitatea instanțelor naționale sau autorităților administrative de a emite interdicții în conformitate cu dreptul Uniunii.
In particular, the specific regime applicable to new online content sharing service providers with an annual turnover below 10 million euros, whose average number of monthly unique visitors in the Union does not exceed 5 million should not affect the availability of remedies under national and EU law. În special, regimul specific aplicabil noilor furnizori de servicii de partajare a conținutului online cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane de euro, al cărui număr mediu lunar de vizitatori unici în Uniune nu depășește 5 milioane, nu ar trebui să afecteze disponibilitatea căilor de atac în temeiul legislației naționale și UE .
Where no authorisation has been granted to the services providers, they should make their best efforts in accordance with high industry standards of professional diligence to avoid the availability on their services of unauthorised works and other subject matter, as identified by the relevant rightholders. For that purpose rightholders should provide the service providers with necessary and relevant information taking into account, among other factors, the size of rightholders and the type of their works and other subject matter. The steps taken by the online content sharing service providers in cooperation with right holders should not lead to the prevention of the availability of non-infringing content, including the use of works or other protected subject matter covered by a licencing agreement, exception or limitation to copyright. Thereby it should not affect users who are using the online content sharing providers’ services in order to lawfully upload and access information on these services. În cazul în care furnizorilor de servicii nu i s- a acordat nicio autorizație , aceștia ar trebui să depună toate eforturile în conformitate cu standardele industriale înalte de diligență profesională pentru a evita disponibilitatea serviciilor lor de opere neautorizate și alte subiecte, astfel cum au fost identificate de către titularii drepturilor de autor . În acest scop titularii drepturilor de autor ar trebui să furnizeze furnizorilor de servicii informațiile necesare și relevante, ținând seama, printre altele, de dimensiunea titularilor de drepturi și de tipul operelor lor și de alte subiecte. Măsurile luate de furnizorii de servicii de partajare a conținutului online, în cooperare cu titularii de drepturi, nu ar trebui să conducă la prevenirea disponibilității unui conținut care nu încalcă drepturile de autor, inclusiv utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate care fac obiectul unui acord de licență , drepturi de autor. Prin urmare, acesta nu ar trebui să afecteze utilizatorii care utilizează serviciile furnizorilor de servicii de partajare online pentru a încărca în mod legal și pentru a accesa informații despre aceste servicii.
The obligations established in Article 13 should also not lead to Member States imposing a general monitoring obligation. Obligațiile prevăzute la articolul 13 nu ar trebui să conducă, de asemenea, la obligația statelor membre de a impune o obligație generală de monitorizare.
When assessing whether an online content sharing service provider has made its best efforts according to the high industry standards of professional diligence, account should be taken of whether the service provider has taken all the steps that would be taken by a diligent operator to achieve the result of preventing the availability of unauthorised works or other subject matter on its website, taking into account best industry practices and the effectiveness of the steps taken in light of all relevant factors and developments, as well as the principle of proportionality. For the purposes of this assessment, a number of elements should be considered, such as the size of the service, the evolving state of the art of existing means, including future developments, for avoiding the availability of different types of content and their cost for the services. Different means to avoid the availability of unauthorised copyright

protected content may be appropriate and proportionate per type of content and it is therefore not excluded that in some cases unauthorised content may only be avoided upon notification of rightholders.

Atunci când evaluează dacă un furnizor de servicii de partajare a conținutului on-line a depus toate eforturile în conformitate cu standardele industriale înalte de diligență profesională, trebuie să se țină cont de faptul dacă furnizorul de servicii a luat toate măsurile care ar fi întreprinse de un operator diligent pentru a obține rezultatul de a preveni disponibilitatea operelor sau a altor materiale neautorizate pe site-ul său web, ținând cont de cele mai bune practici din domeniu și de eficacitatea măsurilor luate în lumina tuturor factorilor și evoluțiilor relevante, precum și a principiului proporționalității. În scopul acestei evaluări, ar trebui avute în vedere o serie de elemente, cum ar fi dimensiunea serviciului, stadiul evolutiv al mijloacelor existente, inclusiv evoluțiile viitoare, pentru a evita disponibilitatea diferitelor tipuri de conținut și costul acestora pentru serviciile. Diferite mijloace pentru a evita existențaunor drepturi de autor neautorizate

conținutul protejat poate fi adecvat și proporțional pentru fiecare tip de conținut și, prin urmare, nu este exclus faptul că, în anumite cazuri, conținutul neautorizat nu poate fi evitat decât după notificarea deținătorilor de drepturi .

Any steps taken by the service providers should be effective with regard to the objectives sought but should not go beyond what is necessary to achieve the objective of avoiding and discontinuing the availability of unauthorised works and other subject matter. If unauthorised works and other subject matter become available despite the best efforts made in cooperation with rightholders as required by this Directive, the online content sharing service providers should be liable in relation to the specific works and other subject matter for which they have received the relevant and necessary information from rightholders, unless they demonstrate that they have made their best efforts pursuant to high industry standards of professional diligence. In addition, where specific unauthorised works or other subject matter have become available on the services, including irrespective of whether the best efforts were made and regardless of whether right holders have made available the necessary information in advance, the online content sharing service providers should be liable for unauthorised acts of communication to the public of works and other subject matter, when upon receiving a sufficiently substantiated notice, they fail to act expeditiously to remove from their websites or disable access to the notified works and subject matter. Additionally, these services should also be liable if they

fail to demonstrate that they have made their best efforts to prevent the future uploads of specific unauthorised works, based on relevant and necessary information provided by rightholders for that purpose. When rightholders do not provide the service providers, with the necessary and relevant information on their specific works and other subject matter or when no notification concerning the removal or disabling access to specific unauthorised works or other subject matter has been provided by rightholders and, as a result, online content sharing service providers cannot make their best efforts to avoid on their services the availability of unauthorised content in accordance with the high standard of professional diligence, the service providers should not be liable for unauthorised acts of communication to the public or of making available to the public of these unidentified works and other subject matter.

Orice măsuri luate de furnizorii de servicii ar trebui să fie eficiente în ceea ce privește obiectivele căutate, dar nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de a evita și de a întrerupe disponibilitatea operelor neautorizate și a altor subiecte. În cazul în care opere și alte obiecte neautorizate devin disponibile, în pofida eforturilor depuse în cooperare cu titularii de drepturi, în conformitate cu prezenta directivă, furnizorii de servicii de partajare a conținutului online ar trebui să fie răspunzători în legătură cu operele și alte subiecte pentru care au primit informațiile relevante și informațiile necesare de la deținătorii de drepturi , cu excepția cazului în care demonstrează că au depus toate eforturile în conformitate cu standardele industriale înalte de diligență profesională. În plus, în cazul în care au fost disponibile lucrări neautorizate specifice sau alte aspecte privind serviciile, inclusiv indiferent dacă au fost depuse cele mai bune eforturi și indiferent dacă deținătorii de drepturi au pus la dispoziție în prealabil informațiile necesare, furnizorii de servicii de partajare online a conținutului ar trebui să fie răspunzător pentru acte neautorizate de comunicare publică a operelor și a altor obiecte, atunci când primesc o notificare suficient de justificată și nu acționează prompt pentru a le elimina de pe site-urile lor sau pentru a dezactiva accesul la operele și subiectele notificate. În plus, aceste servicii ar trebui să fie, de asemenea, responsabile dacă aceștia

nu demonstrează că au depus toate eforturile pentru a împiedica încărcarea viitoare a operelor neautorizate specifice , pe baza informațiilor relevante și necesare furnizate de titularii drepturilor în acest scop. Atunci când titularul dreptului nu oferă furnizorilor de servicii, cu informațiile necesare și relevante privind lucrările lor specifice și a altui obiect sau atunci când nici o notificare privind eliminarea sau dezactivarea accesului la lucrări neautorizate specifice sau alte obiecte au fost furnizate de către titularii de drepturi și, ca , furnizorii de servicii de partajare a conținutului on-line nu pot depune toate eforturile pentru a evita pe serviciile lor disponibilitatea unui conținut neautorizat în conformitate cu standardele înalte de diligență profesională, furnizorii de servicii nu ar trebui să fie răspunzători pentru actele neautorizate de comunicare către public sau accesibile publicului pentru aceste opere neidentificate și alte subiecte.

(38ba) Article 13(4aa) applies to new online services. A similar provision is foreseen in Article 16(2) of Directive 2014/26/EU of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market. The rules set in this Directive are intended to take into account the specific case of start-up companies working with user uploads to develop new business models. The modified regime applicable to new service providers with a small turnover and audience should benefit genuine new enterprises and should therefore cease to apply three years after they became first available online in the Union. It should not be abused by arrangements aiming at extending the benefit of this modified regime beyond the first three years. In particular, it should not apply to services newly created or to services provided under a new name but which are pursuing the activity of an already existing online content sharing service provider which could not or does not longer benefit from this regime. (38ba) Articolul 13 alineatul (4aa) se aplică noilor servicii on-line. O dispoziție similară este prevăzută la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2014/26 / UE din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și licențierea multiteritorială a drepturilor asupra operelor muzicale pentru utilizarea online pe piața internă. Normele stabilite în prezenta directivă sunt destinate să ia în considerare situația specifică a companiilor nou înființate care lucrează cu încărcarea de către utilizatori pentru a dezvolta noi modele de afaceri. Regimul modificat aplicabil noilor furnizori de servicii cu o cifră de afaceri mică și audiență ar trebui să beneficieze de noi întreprinderi noi și, prin urmare, ar trebui să înceteze să se aplice după trei ani de la prima lor punere la dispoziție online în Uniune. Nu ar trebui abuzat de aranjamente care vizează extinderea beneficiului acestui regim modificat după primii trei ani. În special, nu ar trebui să se aplice serviciilor nou create sau serviciilor prestate sub o nouă denumire, dar care desfășoară activitatea unui furnizor de servicii de partajare online deja existent, care nu poate beneficia sau nu mai beneficiază de acest regim.
(38c) The online content sharing service providers should be transparent towards rightholders with regard to the steps taken in the context of the cooperation. As different actions may be undertaken by the online content sharing service providers, they should provide rightholders, at their request, with adequate information on the type of actions undertaken and the way they are implemented. Such information should be sufficiently specific to provide enough transparency to rightholders, without prejudice to the business secrets of online content sharing service providers. Service providers should however not be required to provide rightholders with detailed and individualised information for each work and other subject matter identified. This is without prejudice to contractual arrangements, which may contain more specific provisions on the information to be provided where agreements are concluded between service providers and rightholders. (38c) Furnizorii de servicii de partajare a conținutului online ar trebui să fie transparenți față de deținătorii de drepturi cu privire la măsurile luate în contextul cooperării. Deoarece furnizorii de servicii de partajare a conținutului online pot întreprinde diferite acțiuni, aceștia ar trebui să furnizeze titularilor de drepturi , la cererea acestora, informații adecvate cu privire la tipul de acțiuni întreprinse și modul în care sunt puse în aplicare. Aceste informații ar trebui să fie suficient de precise pentru a oferi suficientă transparență titularilor de drepturi , fără a aduce atingere secretului comercial al furnizorilor de servicii de partajare online de conținut. Cu toate acestea, furnizorilor de servicii nu li se va cere să furnizeze titularilor de drepturi informații detaliate și individualizate pentru fiecare lucrare și alte subiecte identificate. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor contractuale care pot conține dispoziții mai specifice privind informațiile care trebuie furnizate în cazul în care se încheie acorduri între furnizorii de servicii și titularii de drepturi .
(38d) Where online content sharing service providers obtain authorisations, including via licensing agreements, for the use on the service of content uploaded by the users of the service, these should also cover the copyright relevant acts in respect of uploads by the users within the scope of the authorisation granted to the service providers, but only in cases where the users act for non-commercial purposes, such as sharing their content without any profit making purpose, or when the revenue generated by their uploads are not significant in relation to the copyright relevant act of the users for which they are covered. When rightholders have explicitly authorised users to upload and make available works or other subject-matter on an online content sharing service, the act of communication to the public of the service is authorised within the scope of the authorisation granted by the rightholder. However, there should be no presumption in favour of the online content sharing service providers that their users have cleared all the relevant rights. (38d) În cazul în care furnizorii de servicii de partajare a conținutului online obțin autorizații , inclusiv prin intermediul unor contracte de licențiere, pentru utilizarea în cadrul serviciului a conținuturilor încărcate de utilizatorii serviciului, acestea trebuie să includă și actele relevante privind drepturile de autor cu privire la încărcările efectuate de utilizatori domeniul de aplicare al autorizației acordate furnizorilor de servicii, dar numai în cazurile în care utilizatorii acționează în scopuri necomerciale, cum ar fi împărtășirea conținutului acestora fără scop lucrativ sau când veniturile generate de încărcarea acestora nu sunt semnificative în raport cu drepturile de autor relevante ale utilizatorilor pentru care sunt acoperite. Atunci când deținătorii de drepturi au autorizat în mod explicit utilizatorii să încarce și să pună la dispoziție lucrări sau alte obiecte în cadrul unui serviciu de partajare online, actul de comunicare a publicului cu serviciul este autorizat în limitele autorizației acordate de titular . Cu toate acestea, nu ar trebui să existe nicio prezumție în favoarea furnizorilor de servicii de partajare online care să le permită utilizatorilor săi toate drepturile relevante.
(39a) The steps taken by the online content sharing service providers should be without prejudice to the application of exceptions and limitations to copyright, including in particular those which guarantee the freedom of expression of users. Users should be allowed to upload and make available content generated by users for specific purposes of quotation, criticism, review, caricature, parody or pastiche. This is particularly important to strike a balance between fundamental rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the freedom of expression and the freedom of the arts, and the right to property, including intellectual property. For these reasons, these exceptions should be mandatory in order to ensure that users receive uniform protection across the Union. It is important to ensure that online content sharing services operate an effective complaint and redress mechanism to support these uses. (39a) Măsurile luate de furnizorii de servicii de partajare online a conținutului nu ar trebui să aducă atingere aplicării excepțiilor și limitărilor drepturilor de autor, inclusiv în special a celor care garantează libertatea de exprimare a utilizatorilor. Utilizatorilor ar trebui să li se permită să încarce și să pună la dispoziție conținut generat de utilizatori în scopuri specifice de citare, critică, revizuire, caricatură, parodie sau pastichetă. Acest lucru este deosebit de important pentru a găsi un echilibru între drepturile fundamentale din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special libertatea de exprimare și libertatea artelor și dreptul la proprietate, inclusiv proprietatea intelectuală. Din aceste motive, aceste excepții ar trebui să fie obligatorii pentru a se asigura că utilizatorii beneficiază de protecție uniformă în întreaga Uniune. Este important să se asigure că serviciile de partajare online a conținutului operează un mecanism eficient de reclamație și de recurs pentru a sprijini aceste utilizări.
(39b) As soon as possible after the entry into force of this Directive, the Commission, in collaboration with Member States, should organise dialogues between stakeholders to arrive to a uniform application of the obligation of cooperation and to define best practices with regard to the appropriate industry standards of professional diligence. For this purpose the Commission should consult relevant stakeholders, including user organisations and technology providers, and take into account the developments on the market. User organisations should also have access to information on actions carried out by online content sharing service providers to manage content online. (39b) , cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia, în colaborare cu statele membre, ar trebui să organizeze dialoguri între părțile interesate pentru a ajunge la o aplicare uniformă a obligației de cooperare și de a defini cele mai bune practici în ceea ce privește standarde industriale adecvate de diligență profesională. În acest scop , Comisia ar trebui să consulte părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile utilizatorilor și furnizorii de tehnologie, și să țină seama de evoluțiile de pe piață. Organizațiile utilizatorilor ar trebui, de asemenea, să aibă acces la informații despre acțiunile întreprinse de furnizorii de servicii de partajare online pentru a gestiona conținutul online.
https://erichmocanu.ro/Art13-ENGLISCH ROMANESTE
Unofficial consolidated version:

trilogue outcome

Article 13 + related definition

Article 2

Definitions

(5) ‘online content sharing service provider’ means a provider of an information society service whose main or one of the main purposes is to store and give the public access to alarge amount of copyright protected works or other protected subject-matter uploaded by ist users which it organises and promotes for profit-making purposes. Providers of services such as not-for profit online encyclopedias, not-for profit educational and scientific repositories, open source software developing and sharing platforms, electronic communication service

providers as defined in Directive 2018/1972 establishing the European Communications Code, online marketplaces and business-to business cloud services and cloud services which allow users to upload content for their own use shall not be considered online content sharing service providers within the meaning of this Directive.

Versiune consolidată neoficială: rezultatul trilogului

Articolul 13 + definiție conexă

Articolul 2

Definiții

(5) “furnizor de servicii de partajare a conținutului online” înseamnă un furnizor al unui serviciu al societății informaționale al cărui principal sau unul dintre scopurile principale este de a stoca și de a oferi accesul public la o cantitate limitată de lucrări protejate prin drepturi de autor sau de alt obiect protejat încărcat de ist utilizatori pe care le organizează și promovează în scopuri profitabile. Furnizori de servicii cum ar fi enciclopedii on-line non-profit, depozite educaționale și științifice non-profit, platforme de dezvoltare și partajare de software open source, servicii de comunicații electronice

furnizorii, astfel cum sunt definiți în Directiva 2018/1972 de instituire a Codului european al comunicațiilor, piețele on-line și serviciile cloud pentru afaceri și serviciile cloud care permit utilizatorilor să încarce conținut pentru uz propriu, nu vor fi considerați furnizori de servicii de partajare online în sensul prezentei directive Directivă.

Article 13

Use of protected content by online content sharing service providers

1.) Member States shall provide that an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public for the purposes of this directive when it gives the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by its users. An online content sharing service provider shall therefore obtain an authorisation from the rightholders referred to in Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC, for instance by concluding a licencing agreement, in order to communicate or make available to the public works or other subject matter.

Articolul 13

Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii de partajare online de conținut

1.) Statele membre prevăd ca un furnizor de servicii de partajare a conținutului online să efectueze un act de comunicare publică sau un act de punere la dispoziția publicului în sensul prezentei directive atunci când acordă accesul public la operele protejate prin drepturi de autor sau la alte protecții protejate subiect încărcat de utilizatorii săi. Prin urmare, un furnizor de servicii de partajare a conținutului online obține o autorizație din partea titularilor de drepturi menționați la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 2001/29 / CE, de exemplu prin încheierea unui acord de licență , pentru a comunica sau a pune la dispoziția lucrările publice sau alte subiecte.

2.) Member States shall provide that when an authorisation has been obtained, including via a licensing agreement, by an online content sharing service provider, this authorisation shall also cover acts carried out by users of the services falling within Article 3 of Directive 2001/29/EC when they are not acting on a commercial basis or their activity does not generate significant revenues. (2) Statele membre prevăd că, în cazul în care o autorizație a fost obținută, inclusiv printr-un acord de licență, de un furnizor de servicii de partajare a conținutului online, această autorizație include și actele efectuate de utilizatorii serviciilor care intră sub incidența articolului 3 din Directiva 2001 / 29 / CE atunci când nu acționează pe bază comercială sau activitatea lor nu generează venituri semnificative.
3.) When an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public, under the conditions established under this Directive, the limitation of liability established in Article 14(1) of Directive 2000/31/EC shall not apply to the situations covered by this Article. This shall not affect the possible application of Article 14(1) of Directive 2000/31/EC to these service providers for purposes falling outside the scope of this Directive. 3. În cazul în care un prestator de servicii de partajare a conținutului online efectuează un act de comunicare către public sau un act de punere la dispoziția publicului, în condițiile stabilite de prezenta directivă, limitarea răspunderii stabilită la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000 / 31 / CE nu se aplică situațiilor reglementate de prezentul articol. Aceasta nu afectează posibila aplicare a articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31 / CE acestor prestatori de servicii în scopuri care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.
4.) If no authorisation is granted, online content sharing service providers shall be liable for unauthorised acts of communication to the public of copyright protected works and other subject matter, unless the service providers demonstrate that they have: 4.) În cazul în care nu se acordă nicio autorizație , furnizorii de servicii de partajare a conținutului online sunt răspunzători pentru actele neautorizate de comunicare către public a operelor protejate prin drepturi de autor și a altor obiecte, cu excepția cazului în care prestatorii de servicii demonstrează că au:
(a) made best efforts to obtain an authorisation, and (a) depune toate eforturile pentru a obține o autorizație și
(b) made, in accordance with high industry standards of professional diligence, best efforts to ensure the unavailability of specific works and other subject matter for which the rightholders have provided the service providers with the relevant and necessary information, and in any event (b) a făcut, în conformitate cu standardele înalte ale industriei de diligență profesională, cele mai bune eforturi pentru a asigura indisponibilitatea operelor și a altor materiale pentru care titularii de drepturi au furnizat furnizorilor de servicii informațiile relevante și necesare și, în orice caz
(c) acted expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice by the rightholders, to remove from their websites or to disable access to the notified works

and subject matters and made best efforts to prevent their future uploads in accordance with paragraph (b).

(c) au acționat rapid, la primirea unei notificări suficient de justificate de către titularii drepturilor , pentru a le elimina de pe site-urile lor sau pentru a dezactiva accesul la lucrările notificate

și subiecte și au depus toate eforturile pentru a preveni încărcarea lor viitoare în conformitate cu paragraful (b).

4a. In determining whether the service has complied with its obligations under paragraph

4,and in the light of the principle of proportionality the following should, among others be taken into account:

4a. Pentru a determina dacă serviciul a respectat obligațiile care îi revin în temeiul alineatului (2)

4 și , având în vedere principiul proporționalității, ar trebui luate în considerare, printre altele, următoarele:

(a) the type, the audience and the size of the service and type of works or other subject matter uploaded by the users; (a) tipul, publicul și mărimea serviciului și tipul de opere sau alte subiecte încărcate de utilizatori;
(b) the availability of suitable and effective means and their cost for service providers (b) disponibilitatea unor mijloace adecvate și eficiente și a costurilor acestora pentru prestatorii de servicii
4aa. Member States shall provide that when new online content sharing service providers whose services have been available to the public in the Union for less than three years and which have an annual turnover below EUR 10 million within the meaning of the Commission recommendation 2003/361/EC, the conditions applicable to them under the liability regime set out in paragraph 4 are limited to the compliance with the point (a)of paragraph 4 and to acting expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice, to remove the notified works and subject matters from its website or to disable access to them. Where the average number of monthly unique visitors of these service providers exceeds 5 million, calculated on the basis of the last calendar year, they shall also demonstrate that they have made best efforts to prevent further uploads of the notified works and other subject matter for which the rightholders have provided relevant and necessary information. 4AA. Statele membre prevăd că atunci când noii furnizori de servicii de partajare a conținutului online ai căror servicii au fost puse la dispoziția publicului în Uniune pentru mai puțin de trei ani și care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR în sensul recomandării Comisiei 2003/361 / CE , condițiile aplicabile în cadrul regimului de răspundere prevăzut la alineatul (4) se limitează la respectarea dispozițiilor de la alineatul (4) litera (a) și să acționeze rapid, după primirea unei notificări suficient de justificate, pentru a înlătura operele și subiectele notificate site-ul sau pentru a dezactiva accesul la acestea. În cazul în care numărul mediu de vizitatori unici lunți ai acestor prestatori de servicii depășește 5 milioane, calculat pe baza ultimului an calendaristic, aceștia demonstrează, de asemenea, că au depus toate eforturile pentru a împiedica încărcarea ulterioară a operelor notificate și a altor materiale pentru care deținătorii de drepturi au furnizat informații relevante și necesare.
5. The cooperation between online content service providers and rightholders shall not result in the prevention of the availability of works or other subject matter uploaded by users which do not infringe copyright and related rights, including where such works or subject matter are covered by an exception or limitation. Member States shall ensure that users in all Member States are able to rely on the following existing exceptions and limitations when uploading and making available content generated by users on online content sharing services: (5) Cooperarea dintre furnizorii de servicii online de conținut și deținătorii de drepturi de autor nu trebuie să aibă drept rezultat prevenirea disponibilității operelor sau a altor obiecte încărcate de utilizatori care nu încalcă drepturile de autor și drepturile conexe, inclusiv în cazul în care astfel de opere sau subiecte fac obiectul unei excepții sau limitare. Statele membre se asigură că utilizatorii din toate statele membre se pot baza pe următoarele excepții și limitări existente în momentul încărcării și punerii la dispoziție a conținutului generat de utilizatori în serviciile de partajare online de conținut:
a) quotation, criticism, review, a) citarea, critica, revizuirea,
b) use for the purpose of caricature, parody or pastiche. b) utilizarea în scopuri de caricatură, parodie sau pastichetă.
7. The application of the provisions in this article shall not lead to any general monitoring obligation as defined in Article 15 of Directive 2000/31/EC. Member States shall provide that online content sharing service providers shall provide rightholders, at their request, with adequate information on the functioning of their practices with regard to the cooperation referred to in paragraph 4 and, where licensing agreements are concluded between service providers and rightholders, information on the use of content covered by the agreements. (7) Aplicarea dispozițiilor prezentului articol nu poate conduce la nicio obligație generală de monitorizare, astfel cum este definită la articolul 15 din Directiva 2000/31 / CE. Statele membre prevăd că furnizorii de servicii de partajare a conținutului online oferă titularilor de drepturi , la cererea acestora, informații adecvate cu privire la funcționarea practicilor lor în ceea ce privește cooperarea menționată la alineatul (4) și, în cazul în care se încheie acorduri de licențiere între furnizorii de servicii și deținătorii de drepturi , informații privind utilizarea conținutului reglementat de acorduri.
8. Member States shall provide that an online sharing service provider puts in place an effective and expeditious complaint and redress mechanism that is available to users of the service in case of disputes over the removal of or blocking access to works or other subject matter uploaded by them. (8) Statele membre prevăd ca un furnizor de servicii de partajare online să instituie un mecanism eficient și rapid de reclamație și de recurs, disponibil utilizatorilor serviciului, în caz de litigii privind înlăturarea sau blocarea accesului la operele sau alte obiecte încărcate de lor.
When rightholders request to remove or disable access to their specific works or other subject matter, they shall duly justify the reasons for their requests. Complaints submitted under this mechanism shall be processed without undue delay and decisions to remove or disable access to uploaded content shall be subject to human review. Member States shall also ensure that out-of-court redress mechanisms are available for the settlement of disputes. Atunci când deținătorii de drepturi solicită eliminarea sau dezactivarea accesului la operele lor specifice sau la alt obiect, acestea justifică în mod corespunzător motivele cererilor lor. Plângerile prezentate în cadrul acestui mecanism sunt procesate fără întârzieri nejustificate, iar deciziile de eliminare sau de dezactivare a accesului la conținutul încărcat fac obiectul unei revizuiri la om. De asemenea, statele membre se asigură că sunt disponibile mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor.
Such mechanisms shall enable disputes to be settled impartially and shall not deprive the user of the legal protection afforded by national law, without prejudice to the rights of users to have recourse to efficient judicial remedies. In particular, Member States shall ensure that users have access to a court or another relevant judicial authority to assert the use of an exception or limitation to copyright rules. Aceste mecanisme trebuie să permită soluționarea litigiilor în mod imparțial și să nu priveze utilizatorului protecția juridică acordată de legislația națională, fără a aduce atingere drepturilor utilizatorilor de a recurge la căi de atac eficiente. În special, statele membre se asigură că utilizatorii au acces la o instanță sau la o altă autoritate judiciară relevantă pentru a afirma utilizarea unei excepții sau a unei limitări a normelor privind drepturile de autor.
This Directive shall in no way affect legitimate uses, such as uses under exceptions and limitations provided for in Union law, and shall not lead to any identification of individual users nor to the processing of their personal data, in accordance with Directive 95/46/EC, Directive 2002/58/EC and the General Data Protection Regulation. Online content sharing service providers shall inform the users in their terms and conditions about the possibility for them to use works and other subject matter under exceptions or limitations to copyright and related rights provided for in Union law. Prezenta directivă nu aduce atingere utilizărilor legitime, cum ar fi utilizările în temeiul excepțiilor și limitărilor prevăzute de legislația Uniunii și nu conduc la identificarea utilizatorilor individuali și la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46 / CE, Directiva 2002/58 / CE și Regulamentul general privind protecția datelor. Furnizorii de servicii de partajare online de conținut informează utilizatorii în termenii și condițiile lor cu privire la posibilitatea ca aceștia să folosească opere și alte subiecte în temeiul unor excepții sau limitări ale drepturilor de autor și ale drepturilor conexe prevăzute de legislația Uniunii.
9. As of [date of entry into force of this Directive] the Commission in cooperation with the Member States shall organise stakeholder dialogues to discuss best practices for the cooperation between the online content sharing service providers and rightholders. The Commission shall, in consultation with online content sharing service providers, rightholders, users associations and other relevant stakeholders and taking into account the results of the stakeholder dialogues, issue guidance on the application of Article 13 in particular regarding cooperation referred to in paragraph 4. When discussing the best practices, special account

shall be taken, among others of the need to balance fundamental rights and the use of exceptions and limitations. For the purpose of this stakeholders dialogue, users associations shall have access to adequate information from online content sharing service providers on the functioning of their practices with regard to in paragraph 4.

9) Începând cu [data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia, în cooperare cu statele membre, organizează dialoguri cu părțile interesate pentru a discuta despre cele mai bune practici în materie de cooperare între furnizorii de servicii de partajare online și titularii de drepturi . Comisia, în consultare cu furnizorii de servicii de partajare online de conținut, deținătorii de drepturi , asociațiile utilizatorilor și alte părți interesate relevante și ținând seama de rezultatele dialogurilor părților interesate, emite îndrumări cu privire la aplicarea articolului 13, în special în ceea ce privește cooperarea menționată la alineatul (4). Când discutăm despre cele mai bune practici, contul special

se ia, printre altele, necesitatea echilibrării drepturilor fundamentale și a utilizării excepțiilor și limitărilor. În scopul acestui dialog cu părțile interesate , asociațiile utilizatorilor au acces la informațiile adecvate furnizate de furnizorii de servicii de partajare online privind funcționarea practicilor lor în ceea ce privește alineatul (4).

Recitals

(37) Over the last years, the functioning of the online content market has gained in complexity. Online content sharing services providing access to a large amount of copyright protected content uploaded by their users have become main sources of access to content online. Online services are means of providing wider access to cultural and creative works and offer great opportunities for cultural and creative industries to develop new business models.

Considerentele

(37) În ultimii ani, funcționarea pieței de conținut online a câștigat în complexitate. Serviciile online de partajare a conținutului care oferă acces la o cantitate mare de conținut protejat prin drepturi de autor încărcate de utilizatorii lor au devenit principalele surse de acces la conținut online. Serviciile online reprezintă mijloace de a oferi un acces mai larg la operele culturale și creative și oferă oportunități excelente pentru industriile culturale și creative de a dezvolta noi modele de afaceri.

However, although they allow for diversity and ease of access to content, they also generate challenges when copyright protected content is uploaded without prior authorisation from rightholders. Legal uncertainty exists as to whether such services engage in copyright relevant acts and need to obtain authorisations from rightholders for the content uploaded by their users who do not hold the relevant rights in the uploaded content, without prejudice to the application of exceptions and limitations provided for in Union Law. This uncertainty affects rightholders’ possibilities to determine whether, and under which conditions, their works and other subject-matter are used as well as their possibilities to get an appropriate remuneration for it. Cu toate acestea, deși permit diversitatea și ușurința accesului la conținut, acestea generează și provocări atunci când conținutul protejat prin drepturi de autor este încărcat fără autorizarea prealabilă din partea deținătorilor de drepturi . Există incertitudini juridice cu privire la faptul dacă aceste servicii se angajează în acte relevante privind drepturile de autor și trebuie să obțină autorizații de la deținătorii de drepturi pentru conținutul încărcat de utilizatorii lor care nu dețin drepturile relevante în conținutul încărcat, fără a aduce atingere aplicării excepțiilor și limitărilor prevăzute în dreptul Uniunii. Această incertitudine afectează posibilitățile deținătorilor de drepturi de a determina dacă și în ce condiții sunt folosite lucrările și alte obiecte ale acestora, precum și posibilitățile lor de a obține o remunerație corespunzătoare pentru aceasta.
It is therefore important to foster the development of the licensing market between rightholders and online content sharing service providers. These licensing agreements should be fair and keep a reasonable balance for both parties. Rightholders should receive an

appropriate reward for the use of their works or other subject matter. However, as contractual freedom is not affected by these provisions, the right holders should not be obliged to give an authorisation or to conclude licensing agreements.

Prin urmare, este important să se promoveze dezvoltarea pieței de licențiere între titularii drepturilor de autor și furnizorii de servicii de partajare a conținutului online. Aceste acorduri de licențiere ar trebui să fie echitabile și să mențină un echilibru rezonabil pentru ambele părți. Titularii de drepturi ar trebui să primească un permis

recompensa corespunzătoare pentru utilizarea operelor sau a altor obiecte. Cu toate acestea, deoarece libertatea contractuală nu este afectată de aceste dispoziții, titularii drepturilor nu ar trebui să fie obligați să acorde o autorizație sau să încheie acorduri de licențiere.

(37a) Certain information society services, as part of their normal use, are designed to give access to the public to copyright protected content or other subject-matter uploaded by their user. The definition of an online content sharing service under this Directive should target only online services which play an important role on the online content market by competing with other online content services, such as online audio and video streaming services, for the same audiences. The services covered by this Directive are those services, the main or one of the main purposes of which is to store and enable users to upload and share a large amount of

copyright protected content with the purpose of obtaining profit therefrom, either directly or indirectly, by organising it and promoting it in order to attract a larger audience, including by categorising it and using targeted promotion within it. The definition does not include services which have another main purpose than enabling users to upload and share a large amount of copyright protected content with the purpose of obtaining profit from this activity. These include, for instance, electronic communication services within the meaning of Directive 2018/1972 establishing the European Electronic Communications Code, as well as

providers of business to-business cloud services and cloud services, which allow users to upload content for their own use, such as cyberlockers, or online marketplaces whose main activity is online retail and not giving access to copyright protected content. Providers of services such as open source software development and sharing platforms, not for profit scientific or educational repositories as well as not-for-profit online encyclopedias are also excluded from this definition.

(37a) Anumite servicii ale societății informaționale, ca parte a utilizării lor normale, sunt destinate să ofere accesul publicului la conținut protejat prin drepturi de autor sau alte obiecte încărcate de utilizatorul lor. Definirea unui serviciu de partajare a conținutului online în temeiul prezentei directive ar trebui să vizeze numai acele servicii online care joacă un rol important pe piața de conținut online prin concurența cu alte servicii de conținut online, cum ar fi serviciile de streaming audio și video, pentru aceleași segmente de public. Serviciile acoperite de prezenta directivă sunt acele servicii, principalul sau unul dintre scopurile principale ale cărora este de a stoca și de a permite utilizatorilor să încarce și să partajeze o cantitate mare de

conținutul protejat prin drepturi de autor, în scopul obținerii de profit direct sau indirect, organizând- o și promovând-o pentru a atrage un public mai larg, inclusiv prin clasificarea acestuia și prin promovarea vizată în cadrul acestuia. Definiția nu include servicii care au un alt scop principal decât să permită utilizatorilor să încarce și să partajeze o cantitate mare de conținut protejat prin drepturi de autor cu scopul de a obține profit din această activitate. Acestea includ, de exemplu, serviciile de comunicații electronice în sensul Directivei 2018/1972 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, precum și

furnizorii de servicii cloud pentru afaceri și servicii cloud, care permit utilizatorilor să încarce conținut pentru uz propriu, cum ar fi cyberlockers sau piețe online, a căror activitate principală constă în comerțul cu amănuntul online și care nu oferă acces la conținut protejat prin drepturi de autor. Furnizorii de servicii, cum ar fi platforme de dezvoltare și partajare a software-ului open source, filiere științifice sau educaționale fără scop lucrativ, precum și enciclopedii on-line non-profit sunt, de asemenea, excluse din această definiție.

Finally, in order to ensure a high level of copyright protection, the liability exemption mechanism provided for in Article 13 should not apply to service providers the main purpose of which is to engage in or to facilitate copyright piracy. În cele din urmă, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a drepturilor de autor, mecanismul de scutire de răspundere prevăzut la articolul 13 nu ar trebui să se aplice furnizorilor de servicii al căror scop principal este de a se angaja sau de a facilita pirateria drepturilor de autor.
(37b) The assessment of whether an online content sharing service provider stores and gives access to a large amount of copyright-protected content needs to be made on a case-by-case basis and take account of a combination of elements, such as the audience of the service and the number of files of copyright-protected content uploaded by the users of the services. (37b) Evaluarea dacă un furnizor de servicii de partajare a conținutului online stochează și permite accesul la o cantitate mare de conținut protejat prin drepturi de autor trebuie să fie efectuat de la caz la caz și să țină seama de o combinație de elemente, cum ar fi audiența serviciului și numărul de fișiere cu conținut protejat prin drepturi de autor încărcate de utilizatorii serviciilor.
(38) This Directive clarifies that online content sharing service providers engage in an act of communication to the public or making available to the public when they give the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by their users. Consequently, the online content sharing service providers should obtain an authorisation, including via a licencing agreement, from the relevant rightholders. This does not affect the concept of communication to the public or of making available to the public elsewhere under Union law nor does it affect the possible application of Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC to other service providers using copyright-protected content, including to the micro and small enterprises or other service providers which are excluded from the scope of this Directive. (38) Prezenta directivă clarifică faptul că furnizorii de servicii de partajare a conținutului on-line se angajează într-un act de comunicare cu publicul sau de a pune la dispoziția publicului accesul public la opere protejate prin drepturi de autor sau la alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor. În consecință, furnizorii de servicii de partajare a conținutului online ar trebui să obțină o autorizație , inclusiv printr-un acord de licență , de la deținătorii de drepturi relevanți . Acest lucru nu afectează noțiunea de comunicare către public sau de a pune la dispoziția publicului în altă parte legislația Uniunii și nici nu afectează posibila aplicare a articolului 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 2001/29 / CE altor furnizori de servicii care utilizează conținut protejat prin dreptul de autor, inclusiv microîntreprinderilor și întreprinderilor mici sau alți furnizori de servicii care sunt excluși din domeniul de aplicare al prezentei directive.
(38a) When online content sharing service providers are liable for acts of communication to the public or making available to the public under the conditions established under this Directive, Article 14(1) of Directive 2000/31/EC should not apply to the liability arising from

Article 13 of this Directive. This should not affect the application of Article 14(1) of Directive 2000/31/EC to these service providers for purposes falling outside the scope of this Directive.

(38a) În cazul în care furnizorii de servicii de partajare a conținutului online sunt răspunzători pentru acte de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului în condițiile stabilite prin prezenta directivă, articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31 / CE nu ar trebui să se aplice răspunderii provenind din

Articolul 13 din prezenta directivă. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31 / CE acestor prestatori de servicii în scopuri care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(38b) Taking into account the fact that online content sharing service providers give access to content which is not uploaded by them but by their users, it is appropriate to provide for a specific liability mechanism for the purposes of this Directive for cases where no authorisation has been granted. This should be without prejudice to remedies under national law for cases other than liability for copyright infringements and to the possibility for national courts or administrative authorities of issuing injunctions in compliance with Union law. (38b) Ținând cont de faptul că furnizorii de servicii de partajare a conținutului online oferă acces la conținut care nu este încărcat de aceștia, ci de utilizatorii acestora, este oportun să se prevadă un mecanism specific de răspundere în sensul prezentei directive pentru cazurile în care nu există autorizațiea fost acordat. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere căilor de atac în temeiul legislației naționale pentru alte cazuri decât răspunderea pentru încălcări ale drepturilor de autor și posibilitatea instanțelor naționale sau autorităților administrative de a emite interdicții în conformitate cu dreptul Uniunii.
In particular, the specific regime applicable to new online content sharing service providers with an annual turnover below 10 million euros, whose average number of monthly unique visitors in the Union does not exceed 5 million should not affect the availability of remedies under national and EU law. În special, regimul specific aplicabil noilor furnizori de servicii de partajare a conținutului online cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane de euro, al cărui număr mediu lunar de vizitatori unici în Uniune nu depășește 5 milioane, nu ar trebui să afecteze disponibilitatea căilor de atac în temeiul legislației naționale și UE .
Where no authorisation has been granted to the services providers, they should make their best efforts in accordance with high industry standards of professional diligence to avoid the availability on their services of unauthorised works and other subject matter, as identified by the relevant rightholders. For that purpose rightholders should provide the service providers with necessary and relevant information taking into account, among other factors, the size of rightholders and the type of their works and other subject matter. The steps taken by the online content sharing service providers in cooperation with right holders should not lead to the prevention of the availability of non-infringing content, including the use of works or other protected subject matter covered by a licencing agreement, exception or limitation to copyright. Thereby it should not affect users who are using the online content sharing providers’ services in order to lawfully upload and access information on these services. În cazul în care furnizorilor de servicii nu i s- a acordat nicio autorizație , aceștia ar trebui să depună toate eforturile în conformitate cu standardele industriale înalte de diligență profesională pentru a evita disponibilitatea serviciilor lor de opere neautorizate și alte subiecte, astfel cum au fost identificate de către titularii drepturilor de autor . În acest scop titularii drepturilor de autor ar trebui să furnizeze furnizorilor de servicii informațiile necesare și relevante, ținând seama, printre altele, de dimensiunea titularilor de drepturi și de tipul operelor lor și de alte subiecte. Măsurile luate de furnizorii de servicii de partajare a conținutului online, în cooperare cu titularii de drepturi, nu ar trebui să conducă la prevenirea disponibilității unui conținut care nu încalcă drepturile de autor, inclusiv utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate care fac obiectul unui acord de licență , drepturi de autor. Prin urmare, acesta nu ar trebui să afecteze utilizatorii care utilizează serviciile furnizorilor de servicii de partajare online pentru a încărca în mod legal și pentru a accesa informații despre aceste servicii.
The obligations established in Article 13 should also not lead to Member States imposing a general monitoring obligation. Obligațiile prevăzute la articolul 13 nu ar trebui să conducă, de asemenea, la obligația statelor membre de a impune o obligație generală de monitorizare.
When assessing whether an online content sharing service provider has made its best efforts according to the high industry standards of professional diligence, account should be taken of whether the service provider has taken all the steps that would be taken by a diligent operator to achieve the result of preventing the availability of unauthorised works or other subject matter on its website, taking into account best industry practices and the effectiveness of the steps taken in light of all relevant factors and developments, as well as the principle of proportionality. For the purposes of this assessment, a number of elements should be considered, such as the size of the service, the evolving state of the art of existing means, including future developments, for avoiding the availability of different types of content and their cost for the services. Different means to avoid the availability of unauthorised copyright

protected content may be appropriate and proportionate per type of content and it is therefore not excluded that in some cases unauthorised content may only be avoided upon notification of rightholders.

Atunci când evaluează dacă un furnizor de servicii de partajare a conținutului on-line a depus toate eforturile în conformitate cu standardele industriale înalte de diligență profesională, trebuie să se țină cont de faptul dacă furnizorul de servicii a luat toate măsurile care ar fi întreprinse de un operator diligent pentru a obține rezultatul de a preveni disponibilitatea operelor sau a altor materiale neautorizate pe site-ul său web, ținând cont de cele mai bune practici din domeniu și de eficacitatea măsurilor luate în lumina tuturor factorilor și evoluțiilor relevante, precum și a principiului proporționalității. În scopul acestei evaluări, ar trebui avute în vedere o serie de elemente, cum ar fi dimensiunea serviciului, stadiul evolutiv al mijloacelor existente, inclusiv evoluțiile viitoare, pentru a evita disponibilitatea diferitelor tipuri de conținut și costul acestora pentru serviciile. Diferite mijloace pentru a evita existențaunor drepturi de autor neautorizate

conținutul protejat poate fi adecvat și proporțional pentru fiecare tip de conținut și, prin urmare, nu este exclus faptul că, în anumite cazuri, conținutul neautorizat nu poate fi evitat decât după notificarea deținătorilor de drepturi .

Any steps taken by the service providers should be effective with regard to the objectives sought but should not go beyond what is necessary to achieve the objective of avoiding and discontinuing the availability of unauthorised works and other subject matter. If unauthorised works and other subject matter become available despite the best efforts made in cooperation with rightholders as required by this Directive, the online content sharing service providers should be liable in relation to the specific works and other subject matter for which they have received the relevant and necessary information from rightholders, unless they demonstrate that they have made their best efforts pursuant to high industry standards of professional diligence. In addition, where specific unauthorised works or other subject matter have become available on the services, including irrespective of whether the best efforts were made and regardless of whether right holders have made available the necessary information in advance, the online content sharing service providers should be liable for unauthorised acts of communication to the public of works and other subject matter, when upon receiving a sufficiently substantiated notice, they fail to act expeditiously to remove from their websites or disable access to the notified works and subject matter. Additionally, these services should also be liable if they

fail to demonstrate that they have made their best efforts to prevent the future uploads of specific unauthorised works, based on relevant and necessary information provided by rightholders for that purpose. When rightholders do not provide the service providers, with the necessary and relevant information on their specific works and other subject matter or when no notification concerning the removal or disabling access to specific unauthorised works or other subject matter has been provided by rightholders and, as a result, online content sharing service providers cannot make their best efforts to avoid on their services the availability of unauthorised content in accordance with the high standard of professional diligence, the service providers should not be liable for unauthorised acts of communication to the public or of making available to the public of these unidentified works and other subject matter.

Orice măsuri luate de furnizorii de servicii ar trebui să fie eficiente în ceea ce privește obiectivele căutate, dar nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de a evita și de a întrerupe disponibilitatea operelor neautorizate și a altor subiecte. În cazul în care opere și alte obiecte neautorizate devin disponibile, în pofida eforturilor depuse în cooperare cu titularii de drepturi, în conformitate cu prezenta directivă, furnizorii de servicii de partajare a conținutului online ar trebui să fie răspunzători în legătură cu operele și alte subiecte pentru care au primit informațiile relevante și informațiile necesare de la deținătorii de drepturi , cu excepția cazului în care demonstrează că au depus toate eforturile în conformitate cu standardele industriale înalte de diligență profesională. În plus, în cazul în care au fost disponibile lucrări neautorizate specifice sau alte aspecte privind serviciile, inclusiv indiferent dacă au fost depuse cele mai bune eforturi și indiferent dacă deținătorii de drepturi au pus la dispoziție în prealabil informațiile necesare, furnizorii de servicii de partajare online a conținutului ar trebui să fie răspunzător pentru acte neautorizate de comunicare publică a operelor și a altor obiecte, atunci când primesc o notificare suficient de justificată și nu acționează prompt pentru a le elimina de pe site-urile lor sau pentru a dezactiva accesul la operele și subiectele notificate. În plus, aceste servicii ar trebui să fie, de asemenea, responsabile dacă aceștia

nu demonstrează că au depus toate eforturile pentru a împiedica încărcarea viitoare a operelor neautorizate specifice , pe baza informațiilor relevante și necesare furnizate de titularii drepturilor în acest scop. Atunci când titularul dreptului nu oferă furnizorilor de servicii, cu informațiile necesare și relevante privind lucrările lor specifice și a altui obiect sau atunci când nici o notificare privind eliminarea sau dezactivarea accesului la lucrări neautorizate specifice sau alte obiecte au fost furnizate de către titularii de drepturi și, ca , furnizorii de servicii de partajare a conținutului on-line nu pot depune toate eforturile pentru a evita pe serviciile lor disponibilitatea unui conținut neautorizat în conformitate cu standardele înalte de diligență profesională, furnizorii de servicii nu ar trebui să fie răspunzători pentru actele neautorizate de comunicare către public sau accesibile publicului pentru aceste opere neidentificate și alte subiecte.

(38ba) Article 13(4aa) applies to new online services. A similar provision is foreseen in Article 16(2) of Directive 2014/26/EU of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market. The rules set in this Directive are intended to take into account the specific case of start-up companies working with user uploads to develop new business models. The modified regime applicable to new service providers with a small turnover and audience should benefit genuine new enterprises and should therefore cease to apply three years after they became first available online in the Union. It should not be abused by arrangements aiming at extending the benefit of this modified regime beyond the first three years. In particular, it should not apply to services newly created or to services provided under a new name but which are pursuing the activity of an already existing online content sharing service provider which could not or does not longer benefit from this regime. (38ba) Articolul 13 alineatul (4aa) se aplică noilor servicii on-line. O dispoziție similară este prevăzută la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2014/26 / UE din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și licențierea multiteritorială a drepturilor asupra operelor muzicale pentru utilizarea online pe piața internă. Normele stabilite în prezenta directivă sunt destinate să ia în considerare situația specifică a companiilor nou înființate care lucrează cu încărcarea de către utilizatori pentru a dezvolta noi modele de afaceri. Regimul modificat aplicabil noilor furnizori de servicii cu o cifră de afaceri mică și audiență ar trebui să beneficieze de noi întreprinderi noi și, prin urmare, ar trebui să înceteze să se aplice după trei ani de la prima lor punere la dispoziție online în Uniune. Nu ar trebui abuzat de aranjamente care vizează extinderea beneficiului acestui regim modificat după primii trei ani. În special, nu ar trebui să se aplice serviciilor nou create sau serviciilor prestate sub o nouă denumire, dar care desfășoară activitatea unui furnizor de servicii de partajare online deja existent, care nu poate beneficia sau nu mai beneficiază de acest regim.
(38c) The online content sharing service providers should be transparent towards rightholders with regard to the steps taken in the context of the cooperation. As different actions may be undertaken by the online content sharing service providers, they should provide rightholders, at their request, with adequate information on the type of actions undertaken and the way they are implemented. Such information should be sufficiently specific to provide enough transparency to rightholders, without prejudice to the business secrets of online content sharing service providers. Service providers should however not be required to provide rightholders with detailed and individualised information for each work and other subject matter identified. This is without prejudice to contractual arrangements, which may contain more specific provisions on the information to be provided where agreements are concluded between service providers and rightholders. (38c) Furnizorii de servicii de partajare a conținutului online ar trebui să fie transparenți față de deținătorii de drepturi cu privire la măsurile luate în contextul cooperării. Deoarece furnizorii de servicii de partajare a conținutului online pot întreprinde diferite acțiuni, aceștia ar trebui să furnizeze titularilor de drepturi , la cererea acestora, informații adecvate cu privire la tipul de acțiuni întreprinse și modul în care sunt puse în aplicare. Aceste informații ar trebui să fie suficient de precise pentru a oferi suficientă transparență titularilor de drepturi , fără a aduce atingere secretului comercial al furnizorilor de servicii de partajare online de conținut. Cu toate acestea, furnizorilor de servicii nu li se va cere să furnizeze titularilor de drepturi informații detaliate și individualizate pentru fiecare lucrare și alte subiecte identificate. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor contractuale care pot conține dispoziții mai specifice privind informațiile care trebuie furnizate în cazul în care se încheie acorduri între furnizorii de servicii și titularii de drepturi .
(38d) Where online content sharing service providers obtain authorisations, including via licensing agreements, for the use on the service of content uploaded by the users of the service, these should also cover the copyright relevant acts in respect of uploads by the users within the scope of the authorisation granted to the service providers, but only in cases where the users act for non-commercial purposes, such as sharing their content without any profit making purpose, or when the revenue generated by their uploads are not significant in relation to the copyright relevant act of the users for which they are covered. When rightholders have explicitly authorised users to upload and make available works or other subject-matter on an online content sharing service, the act of communication to the public of the service is authorised within the scope of the authorisation granted by the rightholder. However, there should be no presumption in favour of the online content sharing service providers that their users have cleared all the relevant rights. (38d) În cazul în care furnizorii de servicii de partajare a conținutului online obțin autorizații , inclusiv prin intermediul unor contracte de licențiere, pentru utilizarea în cadrul serviciului a conținuturilor încărcate de utilizatorii serviciului, acestea trebuie să includă și actele relevante privind drepturile de autor cu privire la încărcările efectuate de utilizatori domeniul de aplicare al autorizației acordate furnizorilor de servicii, dar numai în cazurile în care utilizatorii acționează în scopuri necomerciale, cum ar fi împărtășirea conținutului acestora fără scop lucrativ sau când veniturile generate de încărcarea acestora nu sunt semnificative în raport cu drepturile de autor relevante ale utilizatorilor pentru care sunt acoperite. Atunci când deținătorii de drepturi au autorizat în mod explicit utilizatorii să încarce și să pună la dispoziție lucrări sau alte obiecte în cadrul unui serviciu de partajare online, actul de comunicare a publicului cu serviciul este autorizat în limitele autorizației acordate de titular . Cu toate acestea, nu ar trebui să existe nicio prezumție în favoarea furnizorilor de servicii de partajare online care să le permită utilizatorilor săi toate drepturile relevante.
(39a) The steps taken by the online content sharing service providers should be without prejudice to the application of exceptions and limitations to copyright, including in particular those which guarantee the freedom of expression of users. Users should be allowed to upload and make available content generated by users for specific purposes of quotation, criticism, review, caricature, parody or pastiche. This is particularly important to strike a balance between fundamental rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the freedom of expression and the freedom of the arts, and the right to property, including intellectual property. For these reasons, these exceptions should be mandatory in order to ensure that users receive uniform protection across the Union. It is important to ensure that online content sharing services operate an effective complaint and redress mechanism to support these uses. (39a) Măsurile luate de furnizorii de servicii de partajare online a conținutului nu ar trebui să aducă atingere aplicării excepțiilor și limitărilor drepturilor de autor, inclusiv în special a celor care garantează libertatea de exprimare a utilizatorilor. Utilizatorilor ar trebui să li se permită să încarce și să pună la dispoziție conținut generat de utilizatori în scopuri specifice de citare, critică, revizuire, caricatură, parodie sau pastichetă. Acest lucru este deosebit de important pentru a găsi un echilibru între drepturile fundamentale din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special libertatea de exprimare și libertatea artelor și dreptul la proprietate, inclusiv proprietatea intelectuală. Din aceste motive, aceste excepții ar trebui să fie obligatorii pentru a se asigura că utilizatorii beneficiază de protecție uniformă în întreaga Uniune. Este important să se asigure că serviciile de partajare online a conținutului operează un mecanism eficient de reclamație și de recurs pentru a sprijini aceste utilizări.
(39b) As soon as possible after the entry into force of this Directive, the Commission, in collaboration with Member States, should organise dialogues between stakeholders to arrive to a uniform application of the obligation of cooperation and to define best practices with regard to the appropriate industry standards of professional diligence. For this purpose the Commission should consult relevant stakeholders, including user organisations and technology providers, and take into account the developments on the market. User organisations should also have access to information on actions carried out by online content sharing service providers to manage content online. (39b) , cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia, în colaborare cu statele membre, ar trebui să organizeze dialoguri între părțile interesate pentru a ajunge la o aplicare uniformă a obligației de cooperare și de a defini cele mai bune practici în ceea ce privește standarde industriale adecvate de diligență profesională. În acest scop , Comisia ar trebui să consulte părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile utilizatorilor și furnizorii de tehnologie, și să țină seama de evoluțiile de pe piață. Organizațiile utilizatorilor ar trebui, de asemenea, să aibă acces la informații despre acțiunile întreprinse de furnizorii de servicii de partajare online pentru a gestiona conținutul online.
https://erichmocanu.ro/Art13-ENGLISCH ROMANESTE
Unofficial consolidated version:

trilogue outcome

Article 13 + related definition

Article 2

Definitions

(5) ‘online content sharing service provider’ means a provider of an information society service whose main or one of the main purposes is to store and give the public access to alarge amount of copyright protected works or other protected subject-matter uploaded by ist users which it organises and promotes for profit-making purposes. Providers of services such as not-for profit online encyclopedias, not-for profit educational and scientific repositories, open source software developing and sharing platforms, electronic communication service

providers as defined in Directive 2018/1972 establishing the European Communications Code, online marketplaces and business-to business cloud services and cloud services which allow users to upload content for their own use shall not be considered online content sharing service providers within the meaning of this Directive.

Versiune consolidată neoficială: rezultatul trilogului

Articolul 13 + definiție conexă

Articolul 2

Definiții

(5) “furnizor de servicii de partajare a conținutului online” înseamnă un furnizor al unui serviciu al societății informaționale al cărui principal sau unul dintre scopurile principale este de a stoca și de a oferi accesul public la o cantitate limitată de lucrări protejate prin drepturi de autor sau de alt obiect protejat încărcat de ist utilizatori pe care le organizează și promovează în scopuri profitabile. Furnizori de servicii cum ar fi enciclopedii on-line non-profit, depozite educaționale și științifice non-profit, platforme de dezvoltare și partajare de software open source, servicii de comunicații electronice

furnizorii, astfel cum sunt definiți în Directiva 2018/1972 de instituire a Codului european al comunicațiilor, piețele on-line și serviciile cloud pentru afaceri și serviciile cloud care permit utilizatorilor să încarce conținut pentru uz propriu, nu vor fi considerați furnizori de servicii de partajare online în sensul prezentei directive Directivă.

Article 13

Use of protected content by online content sharing service providers

1.) Member States shall provide that an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public for the purposes of this directive when it gives the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by its users. An online content sharing service provider shall therefore obtain an authorisation from the rightholders referred to in Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC, for instance by concluding a licencing agreement, in order to communicate or make available to the public works or other subject matter.

Articolul 13

Utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii de partajare online de conținut

1.) Statele membre prevăd ca un furnizor de servicii de partajare a conținutului online să efectueze un act de comunicare publică sau un act de punere la dispoziția publicului în sensul prezentei directive atunci când acordă accesul public la operele protejate prin drepturi de autor sau la alte protecții protejate subiect încărcat de utilizatorii săi. Prin urmare, un furnizor de servicii de partajare a conținutului online obține o autorizație din partea titularilor de drepturi menționați la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 2001/29 / CE, de exemplu prin încheierea unui acord de licență , pentru a comunica sau a pune la dispoziția lucrările publice sau alte subiecte.

2.) Member States shall provide that when an authorisation has been obtained, including via a licensing agreement, by an online content sharing service provider, this authorisation shall also cover acts carried out by users of the services falling within Article 3 of Directive 2001/29/EC when they are not acting on a commercial basis or their activity does not generate significant revenues. (2) Statele membre prevăd că, în cazul în care o autorizație a fost obținută, inclusiv printr-un acord de licență, de un furnizor de servicii de partajare a conținutului online, această autorizație include și actele efectuate de utilizatorii serviciilor care intră sub incidența articolului 3 din Directiva 2001 / 29 / CE atunci când nu acționează pe bază comercială sau activitatea lor nu generează venituri semnificative.
3.) When an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public, under the conditions established under this Directive, the limitation of liability established in Article 14(1) of Directive 2000/31/EC shall not apply to the situations covered by this Article. This shall not affect the possible application of Article 14(1) of Directive 2000/31/EC to these service providers for purposes falling outside the scope of this Directive. 3. În cazul în care un prestator de servicii de partajare a conținutului online efectuează un act de comunicare către public sau un act de punere la dispoziția publicului, în condițiile stabilite de prezenta directivă, limitarea răspunderii stabilită la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000 / 31 / CE nu se aplică situațiilor reglementate de prezentul articol. Aceasta nu afectează posibila aplicare a articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31 / CE acestor prestatori de servicii în scopuri care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.
4.) If no authorisation is granted, online content sharing service providers shall be liable for unauthorised acts of communication to the public of copyright protected works and other subject matter, unless the service providers demonstrate that they have: 4.) În cazul în care nu se acordă nicio autorizație , furnizorii de servicii de partajare a conținutului online sunt răspunzători pentru actele neautorizate de comunicare către public a operelor protejate prin drepturi de autor și a altor obiecte, cu excepția cazului în care prestatorii de servicii demonstrează că au:
(a) made best efforts to obtain an authorisation, and (a) depune toate eforturile pentru a obține o autorizație și
(b) made, in accordance with high industry standards of professional diligence, best efforts to ensure the unavailability of specific works and other subject matter for which the rightholders have provided the service providers with the relevant and necessary information, and in any event (b) a făcut, în conformitate cu standardele înalte ale industriei de diligență profesională, cele mai bune eforturi pentru a asigura indisponibilitatea operelor și a altor materiale pentru care titularii de drepturi au furnizat furnizorilor de servicii informațiile relevante și necesare și, în orice caz
(c) acted expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice by the rightholders, to remove from their websites or to disable access to the notified works

and subject matters and made best efforts to prevent their future uploads in accordance with paragraph (b).

(c) au acționat rapid, la primirea unei notificări suficient de justificate de către titularii drepturilor , pentru a le elimina de pe site-urile lor sau pentru a dezactiva accesul la lucrările notificate

și subiecte și au depus toate eforturile pentru a preveni încărcarea lor viitoare în conformitate cu paragraful (b).

4a. In determining whether the service has complied with its obligations under paragraph

4,and in the light of the principle of proportionality the following should, among others be taken into account:

4a. Pentru a determina dacă serviciul a respectat obligațiile care îi revin în temeiul alineatului (2)

4 și , având în vedere principiul proporționalității, ar trebui luate în considerare, printre altele, următoarele:

(a) the type, the audience and the size of the service and type of works or other subject matter uploaded by the users; (a) tipul, publicul și mărimea serviciului și tipul de opere sau alte subiecte încărcate de utilizatori;
(b) the availability of suitable and effective means and their cost for service providers (b) disponibilitatea unor mijloace adecvate și eficiente și a costurilor acestora pentru prestatorii de servicii
4aa. Member States shall provide that when new online content sharing service providers whose services have been available to the public in the Union for less than three years and which have an annual turnover below EUR 10 million within the meaning of the Commission recommendation 2003/361/EC, the conditions applicable to them under the liability regime set out in paragraph 4 are limited to the compliance with the point (a)of paragraph 4 and to acting expeditiously, upon receiving a sufficiently substantiated notice, to remove the notified works and subject matters from its website or to disable access to them. Where the average number of monthly unique visitors of these service providers exceeds 5 million, calculated on the basis of the last calendar year, they shall also demonstrate that they have made best efforts to prevent further uploads of the notified works and other subject matter for which the rightholders have provided relevant and necessary information. 4AA. Statele membre prevăd că atunci când noii furnizori de servicii de partajare a conținutului online ai căror servicii au fost puse la dispoziția publicului în Uniune pentru mai puțin de trei ani și care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR în sensul recomandării Comisiei 2003/361 / CE , condițiile aplicabile în cadrul regimului de răspundere prevăzut la alineatul (4) se limitează la respectarea dispozițiilor de la alineatul (4) litera (a) și să acționeze rapid, după primirea unei notificări suficient de justificate, pentru a înlătura operele și subiectele notificate site-ul sau pentru a dezactiva accesul la acestea. În cazul în care numărul mediu de vizitatori unici lunți ai acestor prestatori de servicii depășește 5 milioane, calculat pe baza ultimului an calendaristic, aceștia demonstrează, de asemenea, că au depus toate eforturile pentru a împiedica încărcarea ulterioară a operelor notificate și a altor materiale pentru care deținătorii de drepturi au furnizat informații relevante și necesare.
5. The cooperation between online content service providers and rightholders shall not result in the prevention of the availability of works or other subject matter uploaded by users which do not infringe copyright and related rights, including where such works or subject matter are covered by an exception or limitation. Member States shall ensure that users in all Member States are able to rely on the following existing exceptions and limitations when uploading and making available content generated by users on online content sharing services: (5) Cooperarea dintre furnizorii de servicii online de conținut și deținătorii de drepturi de autor nu trebuie să aibă drept rezultat prevenirea disponibilității operelor sau a altor obiecte încărcate de utilizatori care nu încalcă drepturile de autor și drepturile conexe, inclusiv în cazul în care astfel de opere sau subiecte fac obiectul unei excepții sau limitare. Statele membre se asigură că utilizatorii din toate statele membre se pot baza pe următoarele excepții și limitări existente în momentul încărcării și punerii la dispoziție a conținutului generat de utilizatori în serviciile de partajare online de conținut:
a) quotation, criticism, review, a) citarea, critica, revizuirea,
b) use for the purpose of caricature, parody or pastiche. b) utilizarea în scopuri de caricatură, parodie sau pastichetă.
7. The application of the provisions in this article shall not lead to any general monitoring obligation as defined in Article 15 of Directive 2000/31/EC. Member States shall provide that online content sharing service providers shall provide rightholders, at their request, with adequate information on the functioning of their practices with regard to the cooperation referred to in paragraph 4 and, where licensing agreements are concluded between service providers and rightholders, information on the use of content covered by the agreements. (7) Aplicarea dispozițiilor prezentului articol nu poate conduce la nicio obligație generală de monitorizare, astfel cum este definită la articolul 15 din Directiva 2000/31 / CE. Statele membre prevăd că furnizorii de servicii de partajare a conținutului online oferă titularilor de drepturi , la cererea acestora, informații adecvate cu privire la funcționarea practicilor lor în ceea ce privește cooperarea menționată la alineatul (4) și, în cazul în care se încheie acorduri de licențiere între furnizorii de servicii și deținătorii de drepturi , informații privind utilizarea conținutului reglementat de acorduri.
8. Member States shall provide that an online sharing service provider puts in place an effective and expeditious complaint and redress mechanism that is available to users of the service in case of disputes over the removal of or blocking access to works or other subject matter uploaded by them. (8) Statele membre prevăd ca un furnizor de servicii de partajare online să instituie un mecanism eficient și rapid de reclamație și de recurs, disponibil utilizatorilor serviciului, în caz de litigii privind înlăturarea sau blocarea accesului la operele sau alte obiecte încărcate de lor.
When rightholders request to remove or disable access to their specific works or other subject matter, they shall duly justify the reasons for their requests. Complaints submitted under this mechanism shall be processed without undue delay and decisions to remove or disable access to uploaded content shall be subject to human review. Member States shall also ensure that out-of-court redress mechanisms are available for the settlement of disputes. Atunci când deținătorii de drepturi solicită eliminarea sau dezactivarea accesului la operele lor specifice sau la alt obiect, acestea justifică în mod corespunzător motivele cererilor lor. Plângerile prezentate în cadrul acestui mecanism sunt procesate fără întârzieri nejustificate, iar deciziile de eliminare sau de dezactivare a accesului la conținutul încărcat fac obiectul unei revizuiri la om. De asemenea, statele membre se asigură că sunt disponibile mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor.
Such mechanisms shall enable disputes to be settled impartially and shall not deprive the user of the legal protection afforded by national law, without prejudice to the rights of users to have recourse to efficient judicial remedies. In particular, Member States shall ensure that users have access to a court or another relevant judicial authority to assert the use of an exception or limitation to copyright rules. Aceste mecanisme trebuie să permită soluționarea litigiilor în mod imparțial și să nu priveze utilizatorului protecția juridică acordată de legislația națională, fără a aduce atingere drepturilor utilizatorilor de a recurge la căi de atac eficiente. În special, statele membre se asigură că utilizatorii au acces la o instanță sau la o altă autoritate judiciară relevantă pentru a afirma utilizarea unei excepții sau a unei limitări a normelor privind drepturile de autor.
This Directive shall in no way affect legitimate uses, such as uses under exceptions and limitations provided for in Union law, and shall not lead to any identification of individual users nor to the processing of their personal data, in accordance with Directive 95/46/EC, Directive 2002/58/EC and the General Data Protection Regulation. Online content sharing service providers shall inform the users in their terms and conditions about the possibility for them to use works and other subject matter under exceptions or limitations to copyright and related rights provided for in Union law. Prezenta directivă nu aduce atingere utilizărilor legitime, cum ar fi utilizările în temeiul excepțiilor și limitărilor prevăzute de legislația Uniunii și nu conduc la identificarea utilizatorilor individuali și la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46 / CE, Directiva 2002/58 / CE și Regulamentul general privind protecția datelor. Furnizorii de servicii de partajare online de conținut informează utilizatorii în termenii și condițiile lor cu privire la posibilitatea ca aceștia să folosească opere și alte subiecte în temeiul unor excepții sau limitări ale drepturilor de autor și ale drepturilor conexe prevăzute de legislația Uniunii.
9. As of [date of entry into force of this Directive] the Commission in cooperation with the Member States shall organise stakeholder dialogues to discuss best practices for the cooperation between the online content sharing service providers and rightholders. The Commission shall, in consultation with online content sharing service providers, rightholders, users associations and other relevant stakeholders and taking into account the results of the stakeholder dialogues, issue guidance on the application of Article 13 in particular regarding cooperation referred to in paragraph 4. When discussing the best practices, special account

shall be taken, among others of the need to balance fundamental rights and the use of exceptions and limitations. For the purpose of this stakeholders dialogue, users associations shall have access to adequate information from online content sharing service providers on the functioning of their practices with regard to in paragraph 4.

9) Începând cu [data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia, în cooperare cu statele membre, organizează dialoguri cu părțile interesate pentru a discuta despre cele mai bune practici în materie de cooperare între furnizorii de servicii de partajare online și titularii de drepturi . Comisia, în consultare cu furnizorii de servicii de partajare online de conținut, deținătorii de drepturi , asociațiile utilizatorilor și alte părți interesate relevante și ținând seama de rezultatele dialogurilor părților interesate, emite îndrumări cu privire la aplicarea articolului 13, în special în ceea ce privește cooperarea menționată la alineatul (4). Când discutăm despre cele mai bune practici, contul special

se ia, printre altele, necesitatea echilibrării drepturilor fundamentale și a utilizării excepțiilor și limitărilor. În scopul acestui dialog cu părțile interesate , asociațiile utilizatorilor au acces la informațiile adecvate furnizate de furnizorii de servicii de partajare online privind funcționarea practicilor lor în ceea ce privește alineatul (4).

Recitals

(37) Over the last years, the functioning of the online content market has gained in complexity. Online content sharing services providing access to a large amount of copyright protected content uploaded by their users have become main sources of access to content online. Online services are means of providing wider access to cultural and creative works and offer great opportunities for cultural and creative industries to develop new business models.

Considerentele

(37) În ultimii ani, funcționarea pieței de conținut online a câștigat în complexitate. Serviciile online de partajare a conținutului care oferă acces la o cantitate mare de conținut protejat prin drepturi de autor încărcate de utilizatorii lor au devenit principalele surse de acces la conținut online. Serviciile online reprezintă mijloace de a oferi un acces mai larg la operele culturale și creative și oferă oportunități excelente pentru industriile culturale și creative de a dezvolta noi modele de afaceri.

However, although they allow for diversity and ease of access to content, they also generate challenges when copyright protected content is uploaded without prior authorisation from rightholders. Legal uncertainty exists as to whether such services engage in copyright relevant acts and need to obtain authorisations from rightholders for the content uploaded by their users who do not hold the relevant rights in the uploaded content, without prejudice to the application of exceptions and limitations provided for in Union Law. This uncertainty affects rightholders’ possibilities to determine whether, and under which conditions, their works and other subject-matter are used as well as their possibilities to get an appropriate remuneration for it. Cu toate acestea, deși permit diversitatea și ușurința accesului la conținut, acestea generează și provocări atunci când conținutul protejat prin drepturi de autor este încărcat fără autorizarea prealabilă din partea deținătorilor de drepturi . Există incertitudini juridice cu privire la faptul dacă aceste servicii se angajează în acte relevante privind drepturile de autor și trebuie să obțină autorizații de la deținătorii de drepturi pentru conținutul încărcat de utilizatorii lor care nu dețin drepturile relevante în conținutul încărcat, fără a aduce atingere aplicării excepțiilor și limitărilor prevăzute în dreptul Uniunii. Această incertitudine afectează posibilitățile deținătorilor de drepturi de a determina dacă și în ce condiții sunt folosite lucrările și alte obiecte ale acestora, precum și posibilitățile lor de a obține o remunerație corespunzătoare pentru aceasta.
It is therefore important to foster the development of the licensing market between rightholders and online content sharing service providers. These licensing agreements should be fair and keep a reasonable balance for both parties. Rightholders should receive an

appropriate reward for the use of their works or other subject matter. However, as contractual freedom is not affected by these provisions, the right holders should not be obliged to give an authorisation or to conclude licensing agreements.

Prin urmare, este important să se promoveze dezvoltarea pieței de licențiere între titularii drepturilor de autor și furnizorii de servicii de partajare a conținutului online. Aceste acorduri de licențiere ar trebui să fie echitabile și să mențină un echilibru rezonabil pentru ambele părți. Titularii de drepturi ar trebui să primească un permis

recompensa corespunzătoare pentru utilizarea operelor sau a altor obiecte. Cu toate acestea, deoarece libertatea contractuală nu este afectată de aceste dispoziții, titularii drepturilor nu ar trebui să fie obligați să acorde o autorizație sau să încheie acorduri de licențiere.

(37a) Certain information society services, as part of their normal use, are designed to give access to the public to copyright protected content or other subject-matter uploaded by their user. The definition of an online content sharing service under this Directive should target only online services which play an important role on the online content market by competing with other online content services, such as online audio and video streaming services, for the same audiences. The services covered by this Directive are those services, the main or one of the main purposes of which is to store and enable users to upload and share a large amount of

copyright protected content with the purpose of obtaining profit therefrom, either directly or indirectly, by organising it and promoting it in order to attract a larger audience, including by categorising it and using targeted promotion within it. The definition does not include services which have another main purpose than enabling users to upload and share a large amount of copyright protected content with the purpose of obtaining profit from this activity. These include, for instance, electronic communication services within the meaning of Directive 2018/1972 establishing the European Electronic Communications Code, as well as

providers of business to-business cloud services and cloud services, which allow users to upload content for their own use, such as cyberlockers, or online marketplaces whose main activity is online retail and not giving access to copyright protected content. Providers of services such as open source software development and sharing platforms, not for profit scientific or educational repositories as well as not-for-profit online encyclopedias are also excluded from this definition.

(37a) Anumite servicii ale societății informaționale, ca parte a utilizării lor normale, sunt destinate să ofere accesul publicului la conținut protejat prin drepturi de autor sau alte obiecte încărcate de utilizatorul lor. Definirea unui serviciu de partajare a conținutului online în temeiul prezentei directive ar trebui să vizeze numai acele servicii online care joacă un rol important pe piața de conținut online prin concurența cu alte servicii de conținut online, cum ar fi serviciile de streaming audio și video, pentru aceleași segmente de public. Serviciile acoperite de prezenta directivă sunt acele servicii, principalul sau unul dintre scopurile principale ale cărora este de a stoca și de a permite utilizatorilor să încarce și să partajeze o cantitate mare de

conținutul protejat prin drepturi de autor, în scopul obținerii de profit direct sau indirect, organizând- o și promovând-o pentru a atrage un public mai larg, inclusiv prin clasificarea acestuia și prin promovarea vizată în cadrul acestuia. Definiția nu include servicii care au un alt scop principal decât să permită utilizatorilor să încarce și să partajeze o cantitate mare de conținut protejat prin drepturi de autor cu scopul de a obține profit din această activitate. Acestea includ, de exemplu, serviciile de comunicații electronice în sensul Directivei 2018/1972 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, precum și

furnizorii de servicii cloud pentru afaceri și servicii cloud, care permit utilizatorilor să încarce conținut pentru uz propriu, cum ar fi cyberlockers sau piețe online, a căror activitate principală constă în comerțul cu amănuntul online și care nu oferă acces la conținut protejat prin drepturi de autor. Furnizorii de servicii, cum ar fi platforme de dezvoltare și partajare a software-ului open source, filiere științifice sau educaționale fără scop lucrativ, precum și enciclopedii on-line non-profit sunt, de asemenea, excluse din această definiție.

Finally, in order to ensure a high level of copyright protection, the liability exemption mechanism provided for in Article 13 should not apply to service providers the main purpose of which is to engage in or to facilitate copyright piracy. În cele din urmă, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a drepturilor de autor, mecanismul de scutire de răspundere prevăzut la articolul 13 nu ar trebui să se aplice furnizorilor de servicii al căror scop principal este de a se angaja sau de a facilita pirateria drepturilor de autor.
(37b) The assessment of whether an online content sharing service provider stores and gives access to a large amount of copyright-protected content needs to be made on a case-by-case basis and take account of a combination of elements, such as the audience of the service and the number of files of copyright-protected content uploaded by the users of the services. (37b) Evaluarea dacă un furnizor de servicii de partajare a conținutului online stochează și permite accesul la o cantitate mare de conținut protejat prin drepturi de autor trebuie să fie efectuat de la caz la caz și să țină seama de o combinație de elemente, cum ar fi audiența serviciului și numărul de fișiere cu conținut protejat prin drepturi de autor încărcate de utilizatorii serviciilor.
(38) This Directive clarifies that online content sharing service providers engage in an act of communication to the public or making available to the public when they give the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by their users. Consequently, the online content sharing service providers should obtain an authorisation, including via a licencing agreement, from the relevant rightholders. This does not affect the concept of communication to the public or of making available to the public elsewhere under Union law nor does it affect the possible application of Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC to other service providers using copyright-protected content, including to the micro and small enterprises or other service providers which are excluded from the scope of this Directive. (38) Prezenta directivă clarifică faptul că furnizorii de servicii de partajare a conținutului on-line se angajează într-un act de comunicare cu publicul sau de a pune la dispoziția publicului accesul public la opere protejate prin drepturi de autor sau la alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor. În consecință, furnizorii de servicii de partajare a conținutului online ar trebui să obțină o autorizație , inclusiv printr-un acord de licență , de la deținătorii de drepturi relevanți . Acest lucru nu afectează noțiunea de comunicare către public sau de a pune la dispoziția publicului în altă parte legislația Uniunii și nici nu afectează posibila aplicare a articolului 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 2001/29 / CE altor furnizori de servicii care utilizează conținut protejat prin dreptul de autor, inclusiv microîntreprinderilor și întreprinderilor mici sau alți furnizori de servicii care sunt excluși din domeniul de aplicare al prezentei directive.
(38a) When online content sharing service providers are liable for acts of communication to the public or making available to the public under the conditions established under this Directive, Article 14(1) of Directive 2000/31/EC should not apply to the liability arising from

Article 13 of this Directive. This should not affect the application of Article 14(1) of Directive 2000/31/EC to these service providers for purposes falling outside the scope of this Directive.

(38a) În cazul în care furnizorii de servicii de partajare a conținutului online sunt răspunzători pentru acte de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului în condițiile stabilite prin prezenta directivă, articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31 / CE nu ar trebui să se aplice răspunderii provenind din

Articolul 13 din prezenta directivă. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31 / CE acestor prestatori de servicii în scopuri care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(38b) Taking into account the fact that online content sharing service providers give access to content which is not uploaded by them but by their users, it is appropriate to provide for a specific liability mechanism for the purposes of this Directive for cases where no authorisation has been granted. This should be without prejudice to remedies under national law for cases other than liability for copyright infringements and to the possibility for national courts or administrative authorities of issuing injunctions in compliance with Union law. (38b) Ținând cont de faptul că furnizorii de servicii de partajare a conținutului online oferă acces la conținut care nu este încărcat de aceștia, ci de utilizatorii acestora, este oportun să se prevadă un mecanism specific de răspundere în sensul prezentei directive pentru cazurile în care nu există autorizațiea fost acordat. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere căilor de atac în temeiul legislației naționale pentru alte cazuri decât răspunderea pentru încălcări ale drepturilor de autor și posibilitatea instanțelor naționale sau autorităților administrative de a emite interdicții în conformitate cu dreptul Uniunii.
In particular, the specific regime applicable to new online content sharing service providers with an annual turnover below 10 million euros, whose average number of monthly unique visitors in the Union does not exceed 5 million should not affect the availability of remedies under national and EU law. În special, regimul specific aplicabil noilor furnizori de servicii de partajare a conținutului online cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane de euro, al cărui număr mediu lunar de vizitatori unici în Uniune nu depășește 5 milioane, nu ar trebui să afecteze disponibilitatea căilor de atac în temeiul legislației naționale și UE .
Where no authorisation has been granted to the services providers, they should make their best efforts in accordance with high industry standards of professional diligence to avoid the availability on their services of unauthorised works and other subject matter, as identified by the relevant rightholders. For that purpose rightholders should provide the service providers with necessary and relevant information taking into account, among other factors, the size of rightholders and the type of their works and other subject matter. The steps taken by the online content sharing service providers in cooperation with right holders should not lead to the prevention of the availability of non-infringing content, including the use of works or other protected subject matter covered by a licencing agreement, exception or limitation to copyright. Thereby it should not affect users who are using the online content sharing providers’ services in order to lawfully upload and access information on these services. În cazul în care furnizorilor de servicii nu i s- a acordat nicio autorizație , aceștia ar trebui să depună toate eforturile în conformitate cu standardele industriale înalte de diligență profesională pentru a evita disponibilitatea serviciilor lor de opere neautorizate și alte subiecte, astfel cum au fost identificate de către titularii drepturilor de autor . În acest scop titularii drepturilor de autor ar trebui să furnizeze furnizorilor de servicii informațiile necesare și relevante, ținând seama, printre altele, de dimensiunea titularilor de drepturi și de tipul operelor lor și de alte subiecte. Măsurile luate de furnizorii de servicii de partajare a conținutului online, în cooperare cu titularii de drepturi, nu ar trebui să conducă la prevenirea disponibilității unui conținut care nu încalcă drepturile de autor, inclusiv utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate care fac obiectul unui acord de licență , drepturi de autor. Prin urmare, acesta nu ar trebui să afecteze utilizatorii care utilizează serviciile furnizorilor de servicii de partajare online pentru a încărca în mod legal și pentru a accesa informații despre aceste servicii.
The obligations established in Article 13 should also not lead to Member States imposing a general monitoring obligation. Obligațiile prevăzute la articolul 13 nu ar trebui să conducă, de asemenea, la obligația statelor membre de a impune o obligație generală de monitorizare.
When assessing whether an online content sharing service provider has made its best efforts according to the high industry standards of professional diligence, account should be taken of whether the service provider has taken all the steps that would be taken by a diligent operator to achieve the result of preventing the availability of unauthorised works or other subject matter on its website, taking into account best industry practices and the effectiveness of the steps taken in light of all relevant factors and developments, as well as the principle of proportionality. For the purposes of this assessment, a number of elements should be considered, such as the size of the service, the evolving state of the art of existing means, including future developments, for avoiding the availability of different types of content and their cost for the services. Different means to avoid the availability of unauthorised copyright

protected content may be appropriate and proportionate per type of content and it is therefore not excluded that in some cases unauthorised content may only be avoided upon notification of rightholders.

Atunci când evaluează dacă un furnizor de servicii de partajare a conținutului on-line a depus toate eforturile în conformitate cu standardele industriale înalte de diligență profesională, trebuie să se țină cont de faptul dacă furnizorul de servicii a luat toate măsurile care ar fi întreprinse de un operator diligent pentru a obține rezultatul de a preveni disponibilitatea operelor sau a altor materiale neautorizate pe site-ul său web, ținând cont de cele mai bune practici din domeniu și de eficacitatea măsurilor luate în lumina tuturor factorilor și evoluțiilor relevante, precum și a principiului proporționalității. În scopul acestei evaluări, ar trebui avute în vedere o serie de elemente, cum ar fi dimensiunea serviciului, stadiul evolutiv al mijloacelor existente, inclusiv evoluțiile viitoare, pentru a evita disponibilitatea diferitelor tipuri de conținut și costul acestora pentru serviciile. Diferite mijloace pentru a evita existențaunor drepturi de autor neautorizate

conținutul protejat poate fi adecvat și proporțional pentru fiecare tip de conținut și, prin urmare, nu este exclus faptul că, în anumite cazuri, conținutul neautorizat nu poate fi evitat decât după notificarea deținătorilor de drepturi .

Any steps taken by the service providers should be effective with regard to the objectives sought but should not go beyond what is necessary to achieve the objective of avoiding and discontinuing the availability of unauthorised works and other subject matter. If unauthorised works and other subject matter become available despite the best efforts made in cooperation with rightholders as required by this Directive, the online content sharing service providers should be liable in relation to the specific works and other subject matter for which they have received the relevant and necessary information from rightholders, unless they demonstrate that they have made their best efforts pursuant to high industry standards of professional diligence. In addition, where specific unauthorised works or other subject matter have become available on the services, including irrespective of whether the best efforts were made and regardless of whether right holders have made available the necessary information in advance, the online content sharing service providers should be liable for unauthorised acts of communication to the public of works and other subject matter, when upon receiving a sufficiently substantiated notice, they fail to act expeditiously to remove from their websites or disable access to the notified works and subject matter. Additionally, these services should also be liable if they

fail to demonstrate that they have made their best efforts to prevent the future uploads of specific unauthorised works, based on relevant and necessary information provided by rightholders for that purpose. When rightholders do not provide the service providers, with the necessary and relevant information on their specific works and other subject matter or when no notification concerning the removal or disabling access to specific unauthorised works or other subject matter has been provided by rightholders and, as a result, online content sharing service providers cannot make their best efforts to avoid on their services the availability of unauthorised content in accordance with the high standard of professional diligence, the service providers should not be liable for unauthorised acts of communication to the public or of making available to the public of these unidentified works and other subject matter.

Orice măsuri luate de furnizorii de servicii ar trebui să fie eficiente în ceea ce privește obiectivele căutate, dar nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de a evita și de a întrerupe disponibilitatea operelor neautorizate și a altor subiecte. În cazul în care opere și alte obiecte neautorizate devin disponibile, în pofida eforturilor depuse în cooperare cu titularii de drepturi, în conformitate cu prezenta directivă, furnizorii de servicii de partajare a conținutului online ar trebui să fie răspunzători în legătură cu operele și alte subiecte pentru care au primit informațiile relevante și informațiile necesare de la deținătorii de drepturi , cu excepția cazului în care demonstrează că au depus toate eforturile în conformitate cu standardele industriale înalte de diligență profesională. În plus, în cazul în care au fost disponibile lucrări neautorizate specifice sau alte aspecte privind serviciile, inclusiv indiferent dacă au fost depuse cele mai bune eforturi și indiferent dacă deținătorii de drepturi au pus la dispoziție în prealabil informațiile necesare, furnizorii de servicii de partajare online a conținutului ar trebui să fie răspunzător pentru acte neautorizate de comunicare publică a operelor și a altor obiecte, atunci când primesc o notificare suficient de justificată și nu acționează prompt pentru a le elimina de pe site-urile lor sau pentru a dezactiva accesul la operele și subiectele notificate. În plus, aceste servicii ar trebui să fie, de asemenea, responsabile dacă aceștia

nu demonstrează că au depus toate eforturile pentru a împiedica încărcarea viitoare a operelor neautorizate specifice , pe baza informațiilor relevante și necesare furnizate de titularii drepturilor în acest scop. Atunci când titularul dreptului nu oferă furnizorilor de servicii, cu informațiile necesare și relevante privind lucrările lor specifice și a altui obiect sau atunci când nici o notificare privind eliminarea sau dezactivarea accesului la lucrări neautorizate specifice sau alte obiecte au fost furnizate de către titularii de drepturi și, ca , furnizorii de servicii de partajare a conținutului on-line nu pot depune toate eforturile pentru a evita pe serviciile lor disponibilitatea unui conținut neautorizat în conformitate cu standardele înalte de diligență profesională, furnizorii de servicii nu ar trebui să fie răspunzători pentru actele neautorizate de comunicare către public sau accesibile publicului pentru aceste opere neidentificate și alte subiecte.

(38ba) Article 13(4aa) applies to new online services. A similar provision is foreseen in Article 16(2) of Directive 2014/26/EU of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market. The rules set in this Directive are intended to take into account the specific case of start-up companies working with user uploads to develop new business models. The modified regime applicable to new service providers with a small turnover and audience should benefit genuine new enterprises and should therefore cease to apply three years after they became first available online in the Union. It should not be abused by arrangements aiming at extending the benefit of this modified regime beyond the first three years. In particular, it should not apply to services newly created or to services provided under a new name but which are pursuing the activity of an already existing online content sharing service provider which could not or does not longer benefit from this regime. (38ba) Articolul 13 alineatul (4aa) se aplică noilor servicii on-line. O dispoziție similară este prevăzută la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2014/26 / UE din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și licențierea multiteritorială a drepturilor asupra operelor muzicale pentru utilizarea online pe piața internă. Normele stabilite în prezenta directivă sunt destinate să ia în considerare situația specifică a companiilor nou înființate care lucrează cu încărcarea de către utilizatori pentru a dezvolta noi modele de afaceri. Regimul modificat aplicabil noilor furnizori de servicii cu o cifră de afaceri mică și audiență ar trebui să beneficieze de noi întreprinderi noi și, prin urmare, ar trebui să înceteze să se aplice după trei ani de la prima lor punere la dispoziție online în Uniune. Nu ar trebui abuzat de aranjamente care vizează extinderea beneficiului acestui regim modificat după primii trei ani. În special, nu ar trebui să se aplice serviciilor nou create sau serviciilor prestate sub o nouă denumire, dar care desfășoară activitatea unui furnizor de servicii de partajare online deja existent, care nu poate beneficia sau nu mai beneficiază de acest regim.
(38c) The online content sharing service providers should be transparent towards rightholders with regard to the steps taken in the context of the cooperation. As different actions may be undertaken by the online content sharing service providers, they should provide rightholders, at their request, with adequate information on the type of actions undertaken and the way they are implemented. Such information should be sufficiently specific to provide enough transparency to rightholders, without prejudice to the business secrets of online content sharing service providers. Service providers should however not be required to provide rightholders with detailed and individualised information for each work and other subject matter identified. This is without prejudice to contractual arrangements, which may contain more specific provisions on the information to be provided where agreements are concluded between service providers and rightholders. (38c) Furnizorii de servicii de partajare a conținutului online ar trebui să fie transparenți față de deținătorii de drepturi cu privire la măsurile luate în contextul cooperării. Deoarece furnizorii de servicii de partajare a conținutului online pot întreprinde diferite acțiuni, aceștia ar trebui să furnizeze titularilor de drepturi , la cererea acestora, informații adecvate cu privire la tipul de acțiuni întreprinse și modul în care sunt puse în aplicare. Aceste informații ar trebui să fie suficient de precise pentru a oferi suficientă transparență titularilor de drepturi , fără a aduce atingere secretului comercial al furnizorilor de servicii de partajare online de conținut. Cu toate acestea, furnizorilor de servicii nu li se va cere să furnizeze titularilor de drepturi informații detaliate și individualizate pentru fiecare lucrare și alte subiecte identificate. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor contractuale care pot conține dispoziții mai specifice privind informațiile care trebuie furnizate în cazul în care se încheie acorduri între furnizorii de servicii și titularii de drepturi .
(38d) Where online content sharing service providers obtain authorisations, including via licensing agreements, for the use on the service of content uploaded by the users of the service, these should also cover the copyright relevant acts in respect of uploads by the users within the scope of the authorisation granted to the service providers, but only in cases where the users act for non-commercial purposes, such as sharing their content without any profit making purpose, or when the revenue generated by their uploads are not significant in relation to the copyright relevant act of the users for which they are covered. When rightholders have explicitly authorised users to upload and make available works or other subject-matter on an online content sharing service, the act of communication to the public of the service is authorised within the scope of the authorisation granted by the rightholder. However, there should be no presumption in favour of the online content sharing service providers that their users have cleared all the relevant rights. (38d) În cazul în care furnizorii de servicii de partajare a conținutului online obțin autorizații , inclusiv prin intermediul unor contracte de licențiere, pentru utilizarea în cadrul serviciului a conținuturilor încărcate de utilizatorii serviciului, acestea trebuie să includă și actele relevante privind drepturile de autor cu privire la încărcările efectuate de utilizatori domeniul de aplicare al autorizației acordate furnizorilor de servicii, dar numai în cazurile în care utilizatorii acționează în scopuri necomerciale, cum ar fi împărtășirea conținutului acestora fără scop lucrativ sau când veniturile generate de încărcarea acestora nu sunt semnificative în raport cu drepturile de autor relevante ale utilizatorilor pentru care sunt acoperite. Atunci când deținătorii de drepturi au autorizat în mod explicit utilizatorii să încarce și să pună la dispoziție lucrări sau alte obiecte în cadrul unui serviciu de partajare online, actul de comunicare a publicului cu serviciul este autorizat în limitele autorizației acordate de titular . Cu toate acestea, nu ar trebui să existe nicio prezumție în favoarea furnizorilor de servicii de partajare online care să le permită utilizatorilor săi toate drepturile relevante.
(39a) The steps taken by the online content sharing service providers should be without prejudice to the application of exceptions and limitations to copyright, including in particular those which guarantee the freedom of expression of users. Users should be allowed to upload and make available content generated by users for specific purposes of quotation, criticism, review, caricature, parody or pastiche. This is particularly important to strike a balance between fundamental rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the freedom of expression and the freedom of the arts, and the right to property, including intellectual property. For these reasons, these exceptions should be mandatory in order to ensure that users receive uniform protection across the Union. It is important to ensure that online content sharing services operate an effective complaint and redress mechanism to support these uses. (39a) Măsurile luate de furnizorii de servicii de partajare online a conținutului nu ar trebui să aducă atingere aplicării excepțiilor și limitărilor drepturilor de autor, inclusiv în special a celor care garantează libertatea de exprimare a utilizatorilor. Utilizatorilor ar trebui să li se permită să încarce și să pună la dispoziție conținut generat de utilizatori în scopuri specifice de citare, critică, revizuire, caricatură, parodie sau pastichetă. Acest lucru este deosebit de important pentru a găsi un echilibru între drepturile fundamentale din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special libertatea de exprimare și libertatea artelor și dreptul la proprietate, inclusiv proprietatea intelectuală. Din aceste motive, aceste excepții ar trebui să fie obligatorii pentru a se asigura că utilizatorii beneficiază de protecție uniformă în întreaga Uniune. Este important să se asigure că serviciile de partajare online a conținutului operează un mecanism eficient de reclamație și de recurs pentru a sprijini aceste utilizări.
(39b) As soon as possible after the entry into force of this Directive, the Commission, in collaboration with Member States, should organise dialogues between stakeholders to arrive to a uniform application of the obligation of cooperation and to define best practices with regard to the appropriate industry standards of professional diligence. For this purpose the Commission should consult relevant stakeholders, including user organisations and technology providers, and take into account the developments on the market. User organisations should also have access to information on actions carried out by online content sharing service providers to manage content online. (39b) , cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia, în colaborare cu statele membre, ar trebui să organizeze dialoguri între părțile interesate pentru a ajunge la o aplicare uniformă a obligației de cooperare și de a defini cele mai bune practici în ceea ce privește standarde industriale adecvate de diligență profesională. În acest scop , Comisia ar trebui să consulte părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile utilizatorilor și furnizorii de tehnologie, și să țină seama de evoluțiile de pe piață. Organizațiile utilizatorilor ar trebui, de asemenea, să aibă acces la informații despre acțiunile întreprinse de furnizorii de servicii de partajare online pentru a gestiona conținutul online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X